2018, #1 (81)

  • Authors: S.G. Sergeev, O.P. Kravchuk, N.V. Kolontaeva, A.P. Grinko, O.A. Makarova
  • UDC 613:632.95-035.63/.64:502
  • Authors: O.B. Leonenko, N.S. Leonenko, V.А. Movchan, A.O. Lukianenko
  • UDC 546.3-168:615.9
  • Authors: T.A. Andruschenko, S.V. Honcharov, L.V. Dolinchuk, V.Ye. Dosenko
  • UDC [575.113.3: 577.21] : [616.23/24-057:331.43] : 005
  • Authors: А.V. Kharlamova, V.F. Bogoyavlenska, O.G. Bychova
  • UDC 615.9-057:678.049