• Authors: Prodanchuk M.G., Vlasyk L.І., Deineka S.E., Turash М.М.
  • Authors: Bilko N.М., Yeleyko-Hemych L.О., Rodionova N.К., Borbulyak І.Z., Alekseeva Т.А., Mykhailenko V.M.
  • Authors: Pustovit S.V.
  • UDC 17.011:17.022,1:167.7
  • Authors: Gozhenko А.І., Zhyzhnevska О.О., Sirman V.М., Gozhenko О.А.
  • Authors: Nedopytanska N.M.
  • UDC 615.9:616:006:616-036.22
Page 1 of 14