• Authors: M.G. Prodanchuk, L.І. Vlasyk, S.E. Deineka, М.М. Turash
  • Authors: N.М. Bilko, L.О. Yeleyko-Hemych, N.К. Rodionova, І.Z. Borbulyak, Т.А. Alekseeva, V.M. Mykhailenko
  • Authors: S.V. Pustovit
  • UDC 17.011:17.022,1:167.7
  • Authors: А.І. Gozhenko, О.О. Zhyzhnevska, V.М. Sirman, О.А. Gozhenko
  • Authors: N.M. Nedopytanska
  • UDC 615.9:616:006:616-036.22
Page 1 of 14