• Authors: V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, N.M. Nedopytanska, V.S. Mikhailov, S.I. Yuschuk
  • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, L.O. Rudaya, O.M. Kuznetsova, O.M. Bahatska, O.G. Zubrikova-Chugainova
  • Authors: I.V. Lepeshkin, V.G. Lyshavsky, V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, A.P. Hrynko, S.V. Murashko, S.G. Serhieiev, V.N. Baran, S.I. Yuschuk
  • Authors: S.G. Serhieiev, O.P. Kravchuk, V.I. Medvedev, V.G. Lyshavsky, N.V. Kolontaeva, V.N. Baran, I.P. Pavlenko