2016, #4 (76)

  • Authors: V.S. Lisovska, N.M. Nedopytanska, Ye.A. Bahlii, O.V. Reshavska, L.V. Tkachenko
  • Authors: G.M. Balan, V.O. Bubalo, N.M. Nedopytanska, O.O. Bobyliova, N.M. Bubalo, V.A. Babych, O.A. Kharchenko, I.V. Lepeshkin