• Authors: Lisovska V.S., Nedopytanska N.M., Bagley E.A., Reshavska O.V., Tkachenko L.V.
  • Authors: Balan G.M., Bubalo V.O., Nedopytanska N.M., Bobyliova O.O., Bubalo N.M., Babych V.A., Kharchenko O.A., Lepeshkin I.V.