• Authors: О.М. Tkachuk, T.V. Tkachuk
 • UDC 636.92:615
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-91-2-109-114
 • Authors: О.М. Tkachuk, T.V. Tkachuk
 • UDC 636.92:615
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-91-2-104-108
 • Authors: M.L. Zinovieva, N.V. Kurdil, M.G. Prodanchuk, O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko
 • UDC 615.9; 615.917; 615.279
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-91-2-91-103
 • Authors: M.L. Zinovieva, N.V. Kurdil, M.G. Prodanchuk, O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko
 • UDC 615.9; 615.917; 615.279
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-91-2-79-90
 • Authors: M.G. Prodanchuk, G.M. Balan, O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko, I.M. Maksymchuk, N.P. Chermnykh
 • UDC 631.348:661.162.2
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-91-2-31-40
 • Authors: M.G. Prodanchuk, G.M. Balan, O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko, I.M. Maksymchuk, N.P. Chermnykh
 • UDC 631.348:661.162.2
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-91-2-22-30
 • Authors: M.G. Prodanchuk, G.M. Balan, O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko, I.M. Maksymchuk, N.P. Chermnykh
 • UDC 615.099:546
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-91-2-13-21
 • Authors: M.G. Prodanchuk, G.M. Balan, O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko, I.M. Maksymchuk, N.P. Chermnykh
 • UDC 615.099:546
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-91-2-5-12
 • Authors: O.B. Leonenko
 • UDC 615.9:539.21
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-90-3-75-80
 • Authors: V.A. Turkina, H.V. Pryzyhlei, O.I. Grushka
 • UDC 613.632.4:547.472.3
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-90-1-70-74
 • Authors: L.I. Povyakel, O.P. Vasetska, H.I. Petrashenko, O.O. Bobyliova, V.Ye. Krivenchuk, O.S. Zubko
 • UDC 615/9+351777.6+502.3+502.084
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-90-1-60-69
 • Authors: L.I. Povyakel, O.P. Vasetska, H.I. Petrashenko, O.O. Bobyliova, V.Ye. Krivenchuk, O.S. Zubko
 • UDC 615/9+351777.6+502.3+502.084
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-90-1-51-59
 • Authors: M.G. Prodanchuk, G.M. Balan, O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko, I.M. Maksymchuk, N.P. Chermnykh
 • UDC 615.099:546
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-90-1-22-39
 • Authors: M.G. Prodanchuk, G.M. Balan, O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko, I.M. Maksymchuk, N.P. Chermnykh
 • UDC 615.099:546
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-90-1-5-21