2010, #4 (51)

 • Authors: S.V. Pustovit
 • UDC 17.011:17.022.1:167.7
 • Authors: I.S. Chekman, A.O. Pryskoka, V.F. Babij, O.V. Antonenko, M.I. Zahorodnyi
 • UDC 615.011:615.032:615.015.35:615.015.36
 • Authors: O.M. Filinska, I.V. Kharchuk, S.V. Yablonska, N.O. Karpezo, O.V. Lynchak, M.L. Zinovieva, E.A. Slast'ya, Т.V. Rybalchenko, P.G. Zhminko
 • UDC 615.9; 573.7:57.017.55; 591.111; 591.8
 • Authors: І.М. Pelo, V.G. Bardov, S.Т. Omelchuk, L.М. Sasinovych
 • UDC 623.5.024.391:635.1/.8
 • Authors: I.Z. Drogomyretska, M.A. Mazepa, I.V. Mazepa
 • UDC 546.48+546.74+639.215.2
 • Authors: B.P. Kuzminov, T.S. Zazulyak, I.O. Nektegaev, O.I. Grushka, O.I. Galushka
 • UDC 613.63 : 546.87
 • Authors: L.І. Vlasyk, N.A. Voloshina, M.A. Georgiants, I.P. Grebnyak, T.M. Dumenko, N.V. Kokshareva, A.M. Kolesnikov, A.M. Morozov, M.A. Mokhort, S.M. Nedashkivskyy, G.I. Pasternak, M.G. Prodanchuk, I.V. Savin, N.N. Seredynska, A.V. Stepanenko, I.M. Trakhtenberg, O.Yu. Fedorenko, V.I. Cherniy, B.S. Sheyman
 • UDC 615.9:615.099