• Authors: Pustovit S.V.
 • UDC 17.011:17.022.1:167.7
 • Authors: Chekman I.S., Pryskoka A.O., Babij V.F., Antonenko O.V., Zahorodnyi M.I.
 • UDC 615.011:615.032:615.015.35:615.015.36
 • Authors: Filinska O.M., Kharchuk I.V., Yablonska S.V., Karpezo N.O., Lynchak O.V., Zinovieva M.L., Slast'ya E.A., Rybalchenko Т.V., Zhminko P.G.
 • UDC 615.9; 573.7:57.017.55; 591.111; 591.8
 • Authors: Drogomyretska I.Z., Mazepa M.A., Mazepa I.V.
 • UDC 546.48+546.74+639.215.2
 • Authors: Pelo І.М., Bardov V.G., Omelchuk S.Т., Sasinovych L.М.
 • UDC 623.5.024.391:635.1/.8
 • Authors: Kuzminov B.P., Zazulyak T.S., Nektegaev I.O., Grushka O.I., Galushka O.I.
 • UDC 613.63 : 546.87
 • Authors: Vlasyk L.І., Voloshina N.A., Georgianc M.A., Grebnyak I.P., Dumenko T.M., Kokshareva N.V., Kolesnikov A.M., Morozov A.M., Mokhort M.A., Nedashkivskyy S.M., Pasternak G.I., Prodanchuk M.G., Savin I.V., Seredynska N.N., Stepanenko A.V., Trakhtenberg I.M., Fedorenko O.Yu., Cherniy V.I., Sheyman B.S.
 • UDC 615.9:615.099