• Authors: S.M. Drogovoz, L.V. Derymedved
  • Authors: V.P. Pishak, V.G. Vysotska, R.E. Bylyk
  • Authors: O.I. Galushka, S.I. Galushka
  • Authors: B.S. Sheyman, L.F. Usikova, E.M. Meshkova
  • Authors: A.K. Voronina, О.B. Маtаtа, G.M. Shayakhmetova, V.M. Kovalenko
  • Authors: S.M. Nedashkivskyy, O.V. Ivashchenko, V.M. Padalka
  • Authors: S.M. Nedashkivskyy, O.V. Ivashchenko, V.M. Padalka