• Authors: Drogovoz S.M., Derymedved L.V.
  • Authors: Pishak V.P., Vysotska V.G., Bylyk R.E.
  • Authors: Galushka O.I., Galushka S.I.
  • Authors: Sheyman B.S., Usikova L.F., Meshkova E.M.
  • Authors: Voronina A.K., Маtаtа О.B., Shayakhmetova G.M., Kovalenko V.M.
  • Authors: Nedashkivskyy S.M., Ivashchenko O.V., Padalka V.M.
  • Authors: Nedashkivskyy S.M., Ivashchenko O.V., Padalka V.M.