• Authors: L.І. Vlasyk, N.J. Andreychuk, O.M. Zhukovskiy, T.І. Grachova
  • UDC 613.288
  • Authors: M.I. Peresichnyi, P.O. Karpenko, I.A. Magaletska
  • UDC 613.22
  • Authors: M.I. Peresichnyi, P.O. Karpenko, I.A. Magaletska
  • Authors: L.V. Hortseva, T.V. Shutova, O.S. Martynova, V.V. Zaval'na, T.P. Kostiuchenko
  • UDC 615.9:621.798:613.2:663.954.56:614:614.75
  • DOI 10.33273/2663-4570-2018-84-4-59-62
  • Authors: А.V. Kharlamova, V.F. Bogoyavlenska, O.G. Bychova
  • UDC 613.6-032.1+678.049
  • DOI 10.33273/2663-4570-2018-84-4-63-70