• Authors: L.І. Vlasyk, N.J. Andreychuk, O.M. Zhukovskiy, T.І. Grachova
  • UDC 613.288
  • Authors: M.I. Peresichnyi, P.O. Karpenko, I.A. Magaletska
  • UDC 613.22
  • Authors: M.I. Peresichnyi, P.O. Karpenko, I.A. Magaletska