• Authors: Vlasyk L.І., Andreychuk N.J., Zhukovskiy O.M., Grachova T.І.
  • UDC 613.288
  • Authors: Peresichnyi M.I., Karpenko P.O., Magaletska I.A.
  • UDC 613.22
  • Authors: Peresichnyi M.I., Karpenko P.O., Magaletska I.A.