2017, #3 (79)

  • Authors: O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko, V.I. Medvedev, A.P. Hrynko, O.M. Bahatska, V.S. Mikhailov, V.G. Lyshavsky, V.N. Baran
  • Authors: L.A. Ustinova, N.N. Seredynska, N.V. Kurdil, V.I. Saglo, M.I. Barasy, O.A. Yevtodiev