• Authors: Pustovit S.V.
 • UDC 17.011:17.022,1:167.7
 • Authors: Lepeshkin I.V., Medvedev V.I., Zhminko P.G., Grinko A.P., Sergeev S.G., Ivanova L.P., Baran V.N., Yuschuk S.I.
 • UDC 632.95.024:613.2:504.05
 • Authors: Zverinsky I.V., Melnichenko N.G., Sutko I.P., Poplavsky V.A., Telegin P.G., Shlyahtun A.G.
 • UDC 577.152.1; 574.94.943
 • Authors: Belinska I.V., Rybalchenko Т.V., Kokozey V.M., Karpezo N.O., Gurnyak O.M., Rybalchenko V.K.
 • UDC 576.31+612.1+615.9
 • Authors: Boltina I.V., Kostik E.L., Lepeshkin I.V., Kokshareva N.V., Kolyanchyk Ya.V., Kuzmenko A.E., Kuvayskov Yu.G.
 • UDC 576.312.32.38:612.014.482
 • Authors: Prodanchuk M.G., Sheyman B.S., Voloshina N.A., Osadchaja O.I., Makarov A.A.
 • UDC 615.099 577.118
 • Authors: Sheyman B.S., Prodanchuk M.G., Urin A.A., Voloshina N.A., Makarov A.A.
 • UDC 615.099 577.118
 • Authors: Yavors'ka N.V., Rudyk M.P., Melezhyk I.O., Svyatezka V.M., Gadilia O.P., Molozhava O.S., Pozur V.K.
 • UDC 517.1:615.28;612.017.1:[616-092.19+612.112.3]
 • Authors: Grigor'eva G.S., Klemenceva T.S., Mokhort M.A., Konakhovich N.F., Seredynska N.N., Kirichok L.M., Myslyvec S.O., Prytula T.P.
 • UDC 615.856;616-089, 811