2011, #4 (54)

 • Authors: S.V. Pustovit
 • UDC 17.011:17.022,1:167.7
 • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, A.P. Hrynko, S.G. Serhieiev, L.P. Ivanova, V.N. Baran, S.I. Yuschuk
 • UDC 632.95.024:613.2:504.05
 • Authors: I.V. Zverinsky, N.G. Melnichenko, I.P. Sutko, V.A. Poplavsky, P.G. Telegin, A.G. Shlyahtun
 • UDC 577.152.1; 574.94.943
 • Authors: I.V. Belinska, Т.V. Rybalchenko, V.M. Kokozey, N.O. Karpezo, O.M. Gurnyak, V.K. Rybalchenko
 • UDC 576.31+612.1+615.9
 • Authors: I.V. Boltina, E.L. Kostik, I.V. Lepeshkin, N.V. Kokshareva, Ya.V. Kolianchuk, A.E. Kuzmenko, Yu.G. Kuvayskov
 • UDC 576.312.32.38:612.014.482
 • Authors: M.G. Prodanchuk, B.S. Sheyman, N.A. Voloshina, O.I. Osadchaja, A.A. Makarov
 • UDC 615.099 577.118
 • Authors: B.S. Sheyman, M.G. Prodanchuk, A.A. Urin, N.A. Voloshina, A.A. Makarov
 • UDC 615.099 577.118
 • Authors: N.V. Yavors'ka, M.P. Rudyk, I.O. Melezhyk, V.M. Svyatetska, O.P. Gadilya, O.S. Molozhava, V.K. Pozur
 • UDC 517.1:615.28;612.017.1:[616-092.19+612.112.3]
 • Authors: G.S. Grigor'eva, T.S. Klementseva, M.A. Mokhort, N.F. Konakhovich, N.N. Seredynska, L.M. Kirichok, S.O. Myslyvets, T.P. Prytula
 • UDC 615.856;616-089, 811