2013, #3 (62)

  • Authors: V.G. Gerasimova, N.Ye. Dyshinevich, G.V. Golovaschenko
  • UDC 648.18:[346.548+504.064]
  • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, A.P. Hrynko, G.V. Zvarych
  • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
  • Authors: V.M. Voronina, E.A. Bagley, S.S. Svitlyi
  • UDC 613.63: 613.632
  • Authors: M.E. Dzerzhynsky, I.M. Vareniuk, A.S. Pustovalov
  • UDC 615.015.36
  • Authors: V.V. Sarnatska, L.A. Yushko, L.A. Sakhno, V.G. Nikolayev
  • UDC 615:615.468:615.246.2:612.014.466