• Authors: Gerasimova V.G., Dyshinevich N.Ye., Golovaschenko G.V.
  • UDC 648.18:[346.548+504.064]
  • Authors: Lepeshkin I.V., Medvedev V.I., Zhminko P.G., Grinko A.P., Zvarych G.V.
  • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
  • Authors: Voronina V.M., Bagley E.A., Svitlyi S.S.
  • UDC 613.63: 613.632
  • Authors: Dzerzhynsky M.E., Vareniuk I.M., Pustovalov A.S.
  • UDC 615.015.36
  • Authors: Sarnatska V.V., Yushko L.A., Sakhno L.A., Nikolayev V.G.
  • UDC 615:615.468:615.246.2:612.014.466