• Authors: O.V. Demetska, O.B. Leonenko, T.Yu. Tkachenko, N.S. Leonenko
  • UDC [(615.9:620.26-181.4):613.155.006.2]:006.013
  • Authors: O.V. Demetska, O.B. Leonenko, T.Yu. Tkachenko, N.S. Leonenko
  • UDC [(615.9:620.26-181.4):613.155.006.2]:006.013