2016, #1 (73)

  • Authors: I.M. Trakhtenberg, L.M. Krasnokutska, I.P. Lubyanova
  • Authors: I.V. Lepeshkin, P.G. Zhminko, S.G. Serhieiev, A.P. Hrynko, V.I. Medvedev, L.P. Ivanova, V.G. Lyshavsky, V.N. Baran, N.V. Kolontaeva, V.S. Mykhajlov, I.P. Pavlenko