• Authors: Trakhtenberg I.M., Krasnokutska L.M., Lubyanova I.P.
  • Authors: Lepeshkin I.V., Zhminko P.G., Sergeev S.G., Grinko A.P., Medvedev V.I., Ivanova L.P., Lyshavsky V.I., Baran V.N., Kolontaeva N.V., Mykhajlov V.S., Pavlenko I.P.
  • Authors: Voronina V.M., Svitlyi S.S., Mikhailov V.S., Rudaya L.O.