2012, #2 (57)

  • Authors: A.M. Grek, O.V. Sakun, V.V. Iksaritsa, I.A. Belykh, V.A. Baturov
  • UDC 57.042.
  • Authors: B.O. Tsudzevich, I.V. Kalinin, N.A. Petruk
  • UDC 577.576.546.599
  • Authors: I.V. Nizhenkovska, O.I. Nizhenkovskiy, V.V. Vilchinska, K.Yu. Filipova, N.E. Chumak
  • UDC 577.352.38: [547.82 + 547.853] :543.4
  • Authors: L.V. Sorokina, G.V. Didenko, O.A. Golub, L.I. Stepanova, S.V. Khyzhniak
  • UDC 612.1:577.151.6
  • Authors: V.A. Zakordonets, A.I. Yurchenko, O.M. Bahatska, T.V. Yurchenko
  • UDC 613.16:614.71:632.934.1:510.6