• Authors: Grek A.M., Sakun O.V., Iksarica V.V., Belykh I.A., Baturov V.A.
  • UDC 57.042.
  • Authors: Tsudzevich B.O., Kalinin I.V., Petruk N.A.
  • UDC 577.576.546.599
  • Authors: Nizhenkovska I.V., Nizhenkovskiy O.I., Vilchinska V.V., Filipova K.Yu., Chumak N.E.
  • UDC 577.352.38: [547.82 + 547.853] :543.4
  • Authors: Sorokina L.V., Didenko G.V., Golub O.A., Stepanova L.I., Khyzhniak S.V.
  • UDC 612.1:577.151.6
  • Authors: Zakordonetc V.A., Yurchenko A.I., Bagatska O.M., Yurchenko T.V.
  • UDC 613.16:614.71:632.934.1:510.6