2021, #1 (90)

 • Authors: M.G. Prodanchuk, G.M. Balan, O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko, I.M. Maksymchuk, N.P. Chermnykh
 • UDC 615.099:546
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-90-1-5-21
 • Authors: M.G. Prodanchuk, G.M. Balan, O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko, I.M. Maksymchuk, N.P. Chermnykh
 • UDC 615.099:546
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-90-1-22-39
 • Authors: L.I. Povyakel, O.P. Vasetska, H.I. Petrashenko, O.O. Bobyliova, V.Ye. Krivenchuk, O.S. Zubko
 • UDC 615/9+351777.6+502.3+502.084
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-90-1-51-59
 • Authors: L.I. Povyakel, O.P. Vasetska, H.I. Petrashenko, O.O. Bobyliova, V.Ye. Krivenchuk, O.S. Zubko
 • UDC 615/9+351777.6+502.3+502.084
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-90-1-60-69
 • Authors: V.A. Turkina, H.V. Pryzyhlei, O.I. Grushka
 • UDC 613.632.4:547.472.3
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-90-1-70-74
 • Authors: O.B. Leonenko
 • UDC 615.9:539.21
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-90-3-75-80