• Authors: Trakhtenberg I.M., Dmytrukha N.M., Korshun M.M., Krasnokutska L.M., Korolenko T.K.
 • Authors: Balan G.M., Kharchenko T.F., Levitskaya V.M., Isaeva S.S., Kharchenko O.A., Bubalo N.M., Povyakel L.I.
 • UDC 661.8:502.7:615.9
 • Authors: Iksarica V.V., Zinchenko V.D., Grek A.M., Belykh I.A., Karakurkchi A.V.
 • UDC 612.176 + 612.014.46
 • Authors: Vareniuk I.M., Pustovalov A.S., Dzerzhynsky M.E.
 • UDC 615.015.36
 • Authors: Luk'yanchuk V.D., Sheyman B.S., Zhytina I.O., Mishchenko K.M.
 • UDC 615.9:616.831-005.4:661.718.6
 • Authors: Velchinska O.V., Vilchinska V.V., Chumak N.E.
 • UDC 547.854.4 + 547.431.4 + 547.96
 • Authors: Pakryshen S.V., Mokhort M.A.
 • UDC 615.2; 615.22;615.33; 616.091.8
 • Authors: Drogovoz S.M., Luk'yanchuk V.D., Kononenko A.V.
 • UDC 615.015.35:615.065:615.214.21