2013, #1-2 (60-61)

 • Authors: I.M. Trakhtenberg, N.M. Dmytrukha, M.M. Korshun, L.M. Krasnokutska, T.K. Korolenko
 • Authors: G.M. Balan, T.F. Kharchenko, V.M. Levitskaya, S.S. Isaeva, O.A. Kharchenko, N.M. Bubalo, L.I. Povyakel
 • UDC 661.8:502.7:615.9
 • Authors: V.V. Iksaritsa, V.D. Zinchenko, A.M. Grek, I.A. Belykh, A.V. Karakurkchi
 • UDC 612.176 + 612.014.46
 • Authors: I.M. Vareniuk, A.S. Pustovalov, M.E. Dzerzhynsky
 • UDC 615.015.36
 • Authors: O.V. Velchinska, V.V. Vilchinska, N.E. Chumak
 • UDC 547.854.4 + 547.431.4 + 547.96
 • Authors: S.V. Pakryshen, M.A. Mokhort
 • UDC 615.2; 615.22;615.33; 616.091.8
 • Authors: S.M. Drogovoz, V.D. Lukianchuk, A.V. Kononenko
 • UDC 615.015.35:615.065:615.214.21
 • Authors: B.O. Tsudzevich, I.V. Kalinin, V.V. Liventsov, A.Yu. Kotsuk
 • UDC 577.16:543:5.546:5992