• Authors: V.M. Levitskaya, T.F. Kharchenko, S.S. Isaeva, O.A. Kharchenko
 • UDC 616-022.855:614.8.026.1
 • Authors: I.Z. Drogomyretska, M.A. Mazepa, I.V. Mazepa
 • UDC 546.48+546.74+639.215.2
 • Authors: I.A. Belykh, I.P. Vysekantsev, A.M. Grek, O.V. Sakun, V.V. Maruschenko
 • UDC 615.372:579.842.11.243
 • Authors: L.I. Povyakel, L.М. Smerdova, S.V. Snoz, V.Ye. Krivenchuk, A.H. Kudriavtseva, V.І. Pasichnyk
 • UDC 614.7+504.054
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-82-83-2-3-96-106
 • Authors: E.G. Pykhteyeva, D.V. Bolshoy, L.M. Shafran
 • UDC 615.9:546.49:616.12
 • DOI 10.33273/2663-4570-2020-89-2-48-57