• Authors: V.M. Levitskaya, T.F. Kharchenko, S.S. Isaeva, O.A. Kharchenko
  • UDC 616-022.855:614.8.026.1
  • Authors: I.Z. Drogomyretska, M.A. Mazepa, I.V. Mazepa
  • UDC 546.48+546.74+639.215.2
  • Authors: I.A. Belykh, I.P. Vysekantsev, A.M. Grek, O.V. Sakun, V.V. Maruschenko
  • UDC 615.372:579.842.11.243
  • Authors: L.I. Povyakel, L.М. Smerdova, S.V. Snoz, V.Ye. Krivenchuk, A.H. Kudriavtseva, V.І. Pasichnyk
  • UDC 614.7+504.054