2014, #5 (68)

  • Authors: Ye.A. Bahlii, N.M. Nedopytanska, V.S. Lisovska, O.V. Reshavska
  • Authors: L.V. Sorokina, G.V. Didenko, O.A. Golub, L.I. Stepanova, S.V. Khyzhniak
  • Authors: O.V. Lynchak, V.K. Rybalchenko, N.O. Karpezo, G.V. Ostrovska, O.M. Babuta
  • Authors: M.I. Peresichnyi, P.O. Karpenko, I.A. Magaletska