2013, #4 (63)

  • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, A.P. Hrynko, P.G. Zhminko, N.M. Nedopytanska, V.A. Turchyn
  • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
  • Authors: L.I. Kobylinska, D.Ya. Havrylyuk, I.P. Paterega, I.Ya. Kotsyumbas, R.B. Lesyk, R.S. Stoika
  • UDC 615.015.9—615.22
  • Authors: T.V. Sanikidze, D.P. Museridze, I.K. Svanidze, E.V. Didimova, L.G. Gegenava, N.N. Gvinadze
  • UDC 57.017.645;57.04;577.334.611.018
  • Authors: L.І. Vlasyk, N.J. Andreychuk, O.M. Zhukovskiy, T.І. Grachova
  • UDC 613.288
  • Authors: M.I. Peresichnyi, P.O. Karpenko, I.A. Magaletska
  • UDC 613.22