• Authors: Lepeshkin I.V., Medvedev V.I., Grinko A.P., Zhminko P.G., Nedopytanska N.M., Turchyn V.A.
  • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
  • Authors: Kobylinska L.I., Havrylyuk D.Ya., Paterega I.P., Kotsyumbas I.Ya., Lesyk R.B., Stoika R.S.
  • UDC 615.015.9—615.22
  • Authors: Sanikidze T.V., Museridze D.P., Svanidze I.K., Didimova E.V., Gegenava L.G., Gvinadze N.N.
  • UDC 57.017.645;57.04;577.334.611.018
  • Authors: Vlasyk L.І., Andreychuk N.J., Zhukovskiy O.M., Grachova T.І.
  • UDC 613.288
  • Authors: Peresichnyi M.I., Karpenko P.O., Magaletska I.A.
  • UDC 613.22