• Authors: Kuzminov B.P., Zazulyak T.S., Kuzminov O.B., Alyokhina T.A., V.A. Turkina, Breydak A.A.
  • Authors: Gunkov S.V., Tatarchuk T.F., Vykhor V.O., Kapshuk I.M., Vetokh G.V., Babych S.V.