2015, #4 (72)

  • Authors: B.P. Kuzminov, T.S. Zazulyak, O.B. Kuzminov, T.A. Alyokhina, V.A. Turkina, A.A. Breydak
  • Authors: S.V. Gunkov, T.F. Tatarchuk, V.O. Vykhor, I.M. Kapshuk, G.V. Vetokh, S.V. Babych