2018, #2-3 (82-83)

  • Authors: O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko, V.I. Medvedev, A.P. Grinko, S.G. Sergeev, L.P. Ivanova, O.M. Bagatska, O.M. Kuznetsova, P.V. Aleinov, I.P. Pavlenko, V.G. Lyshavsky
  • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
  • Authors: M.G. Prodanchuk, I.V. Lepeshkin, O.P. Kravchuk, A.P. Grinko, M.V. Velychko, M.V. Babyak, M.I. Leposhkina
  • UDC 351.778.2
  • Authors: L.I. Povyakel, L.М. Smerdova, S.V. Snoz, V.Ye. Krivenchuk, A.H. Kudriavtseva, V.І. Pasichnyk
  • UDC 614.7+504.054