• Authors: Dyshinevich N.Ye., Gerasimova V.G., Khil'kevich T.V.
 • UDC 613.155:613.5:67.014
 • Authors: Prodanchuk M.G., Balan G.M., Krivenchuk V.E., Prodanchuk G.M., Kurdil N.V., Babych V.A., Kharchenko O.A., Bubalo N.M.
 • UDC 632.95:615.9:613.66
 • Authors: Bagley E.A., Nedopytanska N.M., Reshavska O.V., Lisovska V.S.
 • UDC 615.9:615.277:616-006
 • Authors: Kharchenko T.F., Isaeva S.S., Stroy A.M., Levitskaya V.M., Kharchenko O.A., Tereschenko N.V., Yurchenko T.V., Khomak S.O., Krugliak T.I.
 • UDC 615.9: 678:613.632
 • Authors: Kobylinska L.I., Paterega I.P., A.O. Riabtseva, N.Ye. Mitina, A.S. Zaichenko, Kotsyumbas I.Ya., B.S. Zimenkovsky, Stoika R.S.
 • UDC 615.9:541.64.002.2]:599.323/.324
 • Authors: Kharchenko T.F., Levitskaya V.M., Isaeva S.S., Stroy A.M., Kharchenko O.A., Krugliak T.I., L.E. Patiota
 • UDC 615.9: 678:613.632
 • Authors: Zinovieva M.L., Zhminko P.G., Filinska O.M., Kharchuk I.V., Yablonska S.V., Karpezo N.O., Lynchak O.V.
 • UDC 615.9
 • Authors: Sakhno L.A., N.A. Parkhomenko, Sarnatska V.V., Yushko L.A., E.A. Snezhkova, A.S. Sidorenko, L.M. Korneyeva, Nikolayev V.G.
 • UDC 615.246.2:612.014.466:544.723.212
 • Authors: Kuzminov B.P., D.D. Ostapiv, Zazulyak T.S., V.A. Turkina, T.A. Mykitchak, Grushka O.I.
 • UDC 615.015.35:613.6.02:57.084.1