2014, #3-4 (66-67)

 • Authors: N.Ye. Dyshinevich, V.G. Gerasimova, T.V. Khil'kevich
 • UDC 613.155:613.5:67.014
 • Authors: M.G. Prodanchuk, G.M. Balan, V.Ye. Krivenchuk, G.M. Prodanchuk, N.V. Kurdil, V.A. Babych, O.A. Kharchenko, N.M. Bubalo
 • UDC 632.95:615.9:613.66
 • Authors: E.A. Bagley, N.M. Nedopytanska, O.V. Reshavska, V.S. Lisovska
 • UDC 615.9:615.277:616-006
 • Authors: T.F. Kharchenko, S.S. Isaeva, A.M. Stroy, V.M. Levitskaya, O.A. Kharchenko, N.V. Tereschenko, T.V. Yurchenko, S.O. Khomak, T.I. Krugliak
 • UDC 615.9: 678:613.632
 • Authors: L.I. Kobylinska, I.P. Paterega, A.O. Riabtseva, N.Ye. Mitina, A.S. Zaichenko, I.Ya. Kotsyumbas, B.S. Zimenkovsky, R.S. Stoika
 • UDC 615.9:541.64.002.2]:599.323/.324
 • Authors: T.F. Kharchenko, V.M. Levitskaya, S.S. Isaeva, A.M. Stroy, O.A. Kharchenko, T.I. Krugliak, L.E. Patiota
 • UDC 615.9: 678:613.632
 • Authors: M.L. Zinovieva, P.G. Zhminko, O.M. Filinska, I.V. Kharchuk, S.V. Yablonska, N.O. Karpezo, O.V. Lynchak
 • UDC 615.9
 • Authors: L.A. Sakhno, N.A. Parkhomenko, V.V. Sarnatska, L.A. Yushko, E.A. Snezhkova, A.S. Sidorenko, L.M. Korneyeva, V.G. Nikolayev
 • UDC 615.246.2:612.014.466:544.723.212
 • Authors: B.P. Kuzminov, D.D. Ostapiv, T.S. Zazulyak, V.A. Turkina, T.A. Mykitchak, O.I. Grushka
 • UDC 615.015.35:613.6.02:57.084.1