• Authors: Nizhenkovska I.V., Nizhenkovskiy O.I., Filipova K.Yu., Chumak N.E.
 • UDC 577.352.38: [547.82 + 547.853] :543.4
 • Authors: Yagupova A.S., Nizhenkovska I.V., Velchinska O.V., Kulikova T.A., Shamray Yu. P., Narokha V.P., Chumak N.E.
 • UDC 577.352.38: [547.82 + 547.853] :543.4
 • Authors: Lepeshkin I.V., Medvedev V.I., Zhminko P.G., Grinko A.P., Sergeev S.G., Ivanova L.P., Baran V.N., Yuschuk S.I.
 • UDC 632.95.024:613.2:504.05
 • Authors: Kharchuk I.V., Ostrovska G.V., Volovenko Yu.M., Rybalchenko V.K.
 • UDC 612.345; 615.277.4
 • Authors: Karpezo N.O., Belinska I.V., Rybalchenko Т.V., Kokozey V.M., Makhankova V.G., Rybalchenko V.K.
 • UDC 576.31 + 615.9 +616.018
 • Authors: Luk'yanchuk V.D., Luchishin Т.R., Kravets D.S., Risukhina N.V., Seifullina I.I., Martsinko Е.E., Pesaroglo E.G.
 • UDC 615.099:661.718.6
 • Authors: Dzyubenko N.V., Falalyeyeva T.M., Вeregova T.V.
 • UDC 612.323+612.821.8+577.112.384+612.328