2011, #3 (53)

 • Authors: I.V. Nizhenkovska, O.I. Nizhenkovskiy, K.Yu. Filipova, N.E. Chumak
 • UDC 577.352.38: [547.82 + 547.853] :543.4
 • Authors: A.S. Yagupova, I.V. Nizhenkovska, O.V. Velchinska, T.A. Kulikova, Yu.P. Shamray, V.P. Narokha, N.E. Chumak
 • UDC 577.352.38: [547.82 + 547.853] :543.4
 • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, A.P. Hrynko, S.G. Serhieiev, L.P. Ivanova, V.N. Baran, S.I. Yuschuk
 • UDC 632.95.024:613.2:504.05
 • Authors: I.V. Kharchuk, G.V. Ostrovska, Yu.M. Volovenko, V.K. Rybalchenko
 • UDC 612.345; 615.277.4
 • Authors: N.O. Karpezo, I.V. Belinska, Т.V. Rybalchenko, V.M. Kokozey, V.G. Makhankova, V.K. Rybalchenko
 • UDC 576.31 + 615.9 +616.018
 • Authors: V.D. Lukianchuk, Т.R. Luchishin, D.S. Kravets, N.V. Risukhina, I.I. Seifullina, Е.E. Martsinko, E.G. Pesaroglo
 • UDC 615.099:661.718.6
 • Authors: N.V. Dzyubenko, T.M. Falalyeyeva, T.V. Вeregova
 • UDC 612.323+612.821.8+577.112.384+612.328