• Authors: Luk'yanchuk V.D., Gavrilov I.I., Risukhina N.V.
 • UDC 616-001-008.6-085:615.356
 • Authors: Yavors'ka N.V., Rudyk M.P., Melezhyk I.O., Svyatezka V.M., Gadilia O.P., Molozhava O.S., Pozur V.K.
 • UDC 517.1:615.28;612.017.1:[616-092.19+612.112.3]
 • Authors: Grigor'eva G.S., Klemenceva T.S., Mokhort M.A., Konakhovich N.F., Seredynska N.N., Kirichok L.M., Myslyvec S.O., Prytula T.P.
 • UDC 615.856;616-089, 811
 • Authors: Dzyubenko N.V., Falalyeyeva T.M., Вeregova T.V.
 • UDC 612.323+612.821.8+577.112.384+612.328
 • Authors: Sakhno L.A., K.I. Bardakhivska, Maslenny V.M., E.A. Snezhkova, A.S. Sidorenko, A.M. Shcherbatyuk, Nikolayev V.G.
 • UDC 616:615.28:615.246.2
 • Authors: Sarnatska V.V., V.A. Klimchuk, Melezhyk I.O., Yushko L.A., Yavors'ka N.V., V.V. Shepelevich, Nikolayev V.G.
 • Authors: Gunkov S.V., Tatarchuk T.F., Vykhor V.O., Kapshuk I.M., Vetokh G.V., Babych S.V.