• Authors: V.D. Lukianchuk, I.I. Gavrilov, N.V. Risukhina
 • UDC 616-001-008.6-085:615.356
 • Authors: N.V. Yavors'ka, M.P. Rudyk, I.O. Melezhyk, V.M. Svyatetska, O.P. Gadilya, O.S. Molozhava, V.K. Pozur
 • UDC 517.1:615.28;612.017.1:[616-092.19+612.112.3]
 • Authors: G.S. Grigor'eva, T.S. Klementseva, M.A. Mokhort, N.F. Konakhovich, N.N. Seredynska, L.M. Kirichok, S.O. Myslyvets, T.P. Prytula
 • UDC 615.856;616-089, 811
 • Authors: N.V. Dzyubenko, T.M. Falalyeyeva, T.V. Вeregova
 • UDC 612.323+612.821.8+577.112.384+612.328
 • Authors: L.A. Sakhno, K.I. Bardakhivska, V.M. Maslenny, E.A. Snezhkova, A.S. Sidorenko, A.M. Shcherbatyuk, V.G. Nikolayev
 • UDC 616:615.28:615.246.2
 • Authors: V.V. Sarnatska, V.A. Klimchuk, I.O. Melezhyk, L.A. Yushko, N.V. Yavors'ka, V.V. Shepelevich, V.G. Nikolayev
 • Authors: S.V. Gunkov, T.F. Tatarchuk, V.O. Vykhor, I.M. Kapshuk, G.V. Vetokh, S.V. Babych