2019, #2 (86)

 • Authors: E.A. Bagley, N.M. Nedopytanska, V.S. Lisovska, O.V. Reshavska, L.V. Tkachenko
 • UDC 615.9:616-006.6:632.95
 • DOI 10.33273/2663-4570-2019-86-2-5-13
 • Authors: N.J. Andreychuk, L.І. Vlasyk
 • UDC 613.632.2:546.57-022.513.2:616-092.9
 • DOI 10.33273/2663-4570-2019-86-2-14-21
 • Authors: G.M. Balan, S.D. Kolesnyk, P.G. Zhminko, N.M. Bubalo, V.A. Babych
 • UDC 615.9:648.6:614.7
 • DOI 10.33273/2663-4570-2019-86-2-22-28
 • Authors: S.V. Gunkov
 • UDC 618.1:57.033:612.014.046:57.118
 • DOI 10.33273/2663-4570-2019-86-2-29-33
 • Authors: L.A. Ustinova, V.A. Barkevych, N.V. Kurdil, R.M. Shvets, V.I. Saglo, O.A. Yevtodiev
 • UDC 623.459+616-08
 • DOI 10.33273/2663-4570-2019-86-2-44-52