• Authors: Prylutska S.V., Rotko D.M., Prylutskiy Yu.I., Rybalchenko V.K.
  • UDC 546.26.043
  • Authors: Luk'yanchuk V.D., Sheyman B.S., Zhytina I.O., Mishchenko K.M.
  • UDC 615.9:616.831-005.4:661.718.6
  • Authors: Velchinska O.V., Vilchinska V.V., Chumak N.E.
  • UDC 547.854.4 + 547.431.4 + 547.96
  • Authors: Pakryshen S.V., Mokhort M.A.
  • UDC 615.2; 615.22;615.33; 616.091.8
  • Authors: Drogovoz S.M., Luk'yanchuk V.D., Kononenko A.V.
  • UDC 615.015.35:615.065:615.214.21