• Authors: S.V. Prylutska, D.M. Rotko, Yu.I. Prylutskiy, V.K. Rybalchenko
 • UDC 546.26.043
 • Authors: O.V. Velchinska, V.V. Vilchinska, N.E. Chumak
 • UDC 547.854.4 + 547.431.4 + 547.96
 • Authors: S.V. Pakryshen, M.A. Mokhort
 • UDC 615.2; 615.22;615.33; 616.091.8
 • Authors: S.M. Drogovoz, V.D. Lukianchuk, A.V. Kononenko
 • UDC 615.015.35:615.065:615.214.21
 • Authors: N.S. Leonenko, O.V. Demetska, O.B. Leonenko
 • UDC 546.3-022.532:621.791.011:613.155.006.3
 • DOI 10.33273/2663-4570-2019-85-1-53-61
 • Authors: N.J. Andreychuk, L.І. Vlasyk
 • UDC 613.632.2:546.57-022.513.2:616-092.9
 • DOI 10.33273/2663-4570-2019-86-2-14-21
 • Authors: O.B. Leonenko
 • UDC 615.9:539.21
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-90-3-75-80