• Authors: S.V. Prylutska, D.M. Rotko, Yu.I. Prylutskiy, V.K. Rybalchenko
  • UDC 546.26.043
  • Authors: V.D. Lukianchuk, B.S. Sheyman, I.O. Zhytina, K.M. Mishchenko
  • UDC 615.9:616.831-005.4:661.718.6
  • Authors: O.V. Velchinska, V.V. Vilchinska, N.E. Chumak
  • UDC 547.854.4 + 547.431.4 + 547.96
  • Authors: S.V. Pakryshen, M.A. Mokhort
  • UDC 615.2; 615.22;615.33; 616.091.8
  • Authors: S.M. Drogovoz, V.D. Lukianchuk, A.V. Kononenko
  • UDC 615.015.35:615.065:615.214.21