• Authors: M.G. Prodanchuk, G.M. Balan, N.V. Kurdil, A.V. Basanets, P.G. Zhminko, O.P. Kravchuk
 • UDC 615.91+615.099.036.11+546.13-121:133.1
 • DOI 10.33273/2663-4570-2022-92-1-7-34
 • Authors: N.M. Nedopytanska, N.V. Tereschenko, E.S. Zalinyan, L.V. Tkachenko
 • UDC 632.954:631.453.777.5/.6
 • DOI 10.33273/2663-4570-2022-92-1-54-67
 • Authors: O.V. Reshavska, N.M. Nedopytanska, Ye.A. Bahlii, T.V. Usenko, L.V. Tkachenko, T.I. Kliuchynska, T.V. Verbova
 • UDC 615.9:616-006.6:632.95.024:59.08
 • DOI 10.33273/2663-4570-2022-92-1-68-83
 • Authors: N.V. Kurdil
 • UDC 615.099/056.2
 • DOI 10.33273/2663-4570-2022-92-1-84-96
 • Authors: M.G. Prodanchuk, G.M. Balan, N.V. Kurdil, P.G. Zhminko, O.P. Kravchuk
 • UDC 546.171.1:612.014.46:615.9.036
 • DOI 10.33273/2663-4570-2022-93-2-7-26
 • Authors: S.G. Serhieiev, M.G. Prodanchuk, O.P. Kravchuk, A.P. Hrynko
 • UDC [613.632:632.95.024]:613.155.3
 • DOI 10.33273/2663-4570-2022-93-2-27-46
 • Authors: N.V. Kurdil, V.V. Andriuschenko, K.O. Suprun
 • UDC 615.099.08+615.076
 • DOI 10.33273/2663-4570-2022-93-2-62-74
 • Authors: L.A. Ustinova, B.I. Palamar, N.V. Kurdil, Ye.V. Havrylko, V.L. Bohaienko
 • UDC 355.237.3+614.87
 • DOI 10.33273/2663-4570-2022-93-2-75-84