2011, #1-2 (52)

 • Authors: N.M. Nedopytanska
 • UDC 615.9:616:006:616-036.22
 • Authors: Ye.A. Bahlii, N.M. Nedopytanska, V.S. Lisovska, O.V. Reshavska
 • UDC 616-006:615.9
 • Authors: O.V. Velchinska, N.I. Sharikina, I.G. Kudryavtseva, N.E. Chumak
 • UDC 547.854.4 + 547.431.4 + 547.96
 • Authors: I.V. Boltina, N.V. Kokshareva, E.L. Kostik, T.V. Tkachuk, O.M. Strumenska
 • UDC 576.312.32.38:612.014.482
 • Authors: G.M. Kuznietsova, G.V. Ostrovska, V.K. Rybalchenko
 • UDC 616.018: 612.335+57.044
 • Authors: O.V. Lynchak, I.V. Kharchuk, N.O. Karpezo, G.V. Ostrovska, V.K. Rybalchenko
 • UDC 57.044:616.018:[612.33+612.35+612.36]
 • Authors: I.M. Trakhtenberg, Yu.I. Kudryavets, M.L. Marchenko, N.O. Bezdenezhnykh, M. Fahmi
 • UDC 519.6+546.3+576.345
 • UDC 613.63:82-84