• Authors: Nedopytanska N.M.
 • UDC 615.9:616:006:616-036.22
 • Authors: Bagley E.A., Nedopytanska N.M., Lisovska V.S., Reshavska O.V.
 • UDC 616-006:615.9
 • Authors: Velchinska O.V., Sharikina N.I., Kudryavtseva I.G., Chumak N.E.
 • UDC 547.854.4 + 547.431.4 + 547.96
 • Authors: Boltina I.V., Kokshareva N.V., Kostik E.L., Tkachyk T.V., Strumenska E.N.
 • UDC 576.312.32.38:612.014.482
 • Authors: Kuznietsova G.M., Ostrovska G.V., Rybalchenko V.K.
 • UDC 616.018: 612.335+57.044
 • Authors: Lynchak O.V., Kharchuk I.V., Karpezo N.O., Ostrovska G.V., Rybalchenko V.K.
 • UDC 57.044:616.018:[612.33+612.35+612.36]
 • Authors: Trakhtenberg I.M., Kudryavets Yu.I., Marchenko M.L., Bezdenezhnykh N.O., Fahmi M.
 • UDC 519.6+546.3+576.345
 • UDC 613.63:82-84