• Authors: A.V. Bychko, A.Yu. Artemenko, D.M. Rotko, Yu.I. Prylutskiy, V.K. Rybalchenko
  • Authors: M.G. Prodanchuk, I.V. Lepeshkin, P.G. Zhminko, S.G. Serhieiev, A.P. Hrynko, L.P. Ivanova