QUANTITATIVE EVALUATION OF PARAMETERS OF PENETRATION OF CHEMICALS THROUGH SKIN WITH THE MAIN PROVISIONS OF THE THEORY OF DIFFUSION

  • Authors: V.V. Kirsenko, Т.О. Yastrub, N.S. Leonenko, V.F. Kovalenko
Download attachments:

Кірсенко В.В, Яструб Т.О., Леоненко Н.С., Коваленко В.Ф.
ДУ "Інститут медицини праці АМН України", м. Київ, Україна

На сьогодні визначення кількісних характеристик процесу проникнення хімічних речовин крізь шкіру є актуальним завданням у фармакології, дерматології, токсикології та гігієні. З огляду на гуманне ставлення до тварин, у дослідженнях поглиненої дози речовини, що надійшла до організму через шкіру, все ширше запроваджуються альтернативні методи, які базуються на основних положеннях теорії молекулярної дифузії.

Інтегральним показником, що характеризує дифузію речовини та швидкість проникнення через шкіру є коефіцієнт проникнення, який дозволяє визначати поглинену крізь шкіру дозу.

Мета дослідження полягала у кількісному визначенні коефіцієнту проникнення хімічних речовин крізь шкіру з використання основних положень теорії дифузії.

Щоб досягти мети вирішувались завдання:
1) обґрунтувати можливість використання теорії дифузії у визначенні коефіцієнту проникнення;
2) в експерименті з використанням дифузійної та математичної моделі визначити коефіцієнти проникнення через шкіру хімічних речовин з подальшим розрахунком поглиненої дози та оцінкою ризику їх шкідливого впливу. У відповідності з метою та задачами роботи дослідження проводили у двох основних напрямах: перший — експериментальне визначення коефіцієнту проникнення з використанням дифузійної моделі проникнення хімічної речовини; другий — визначення коефіцієнту проникнення з використанням математичної моделі — рівняння регресії.

Експериментальні дослідження дозволили визначити основний параметр процесу проникнення речовин крізь шкіру — коефіцієнт проникнення. Проте, такі дослідження трудомісткі і затратні, особливо якщо проводяться на лабораторних тваринах. Тому, враховуючи біоетичні принципи поводження з тваринами, нами показана можливість проведення таких розрахунків з використанням математичної моделі.

Для виконання другого завдання була винайдена оптимальна модель лінійного зв'язку між швидкістю проникнення та фізико-хімічними константами речовини — молекулярною масою та коефіцієнтом розподілу у системі октанол-вода для групи хімічних речовин — пестицидів, ризик крізьшкірної дії яких є достатньо очевидним, враховуючи їх токсичність та здатність проникати через неушкоджену шкіру.

Практична значимість отриманих результатів полягає у можливості використання розрахунково-теоретичних значень коефіцієнту проникнення як достатньо інформативних у визначенні поглиненої крізь шкіру дози та кількісному оцінюванні ризику шкідливого впливу речовин, що характеризуються шкірно-резорбтивною дією.