CHARACTERS COMBINED ACTION OF SODIUM NITRATE AND LEAD ACETATE IN AGE ASPECT

  • Authors: V.V. Yanchuk, L.І. Vlasyk
Download attachments:

Янчук В.В., Власик Л.І.
Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці, Україна
Відділ медико-екологічних проблем ДП "Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України", м.Чернівці, Україна

За умов техногенної денатурації довкілля в Україні одним із провідних напрямків токсикології є вивчення вікових особливостей комбінованої дії найбільш поширених забруднювачів навколишнього середовища, а серед останніх чільні позиції посідають сполуки свинцю та нітрати.

У зв'язку з вищезазначеним, метою роботи було експериментальне вивчення характеру комбінованої дії нітрату натрію та ацетату свинцю у щурів різного віку.

Експеримент проведений на білих конвенційних аутбредних щурах — самцях місячного, 6-місячного та 22-місячного віку, які знаходилися на повноцінному раціоні віварію. Ізольовану та комбіновану нітратно-свинцеву інтоксикацію моделювали шляхом інтрагастрального введення тваринам нітрату натрію, ацетату свинцю і їх комбінації впродовж 30 днів. Контролем слугували інтактні щури кожної вікової групи, яким внутрішньошлунково вводили водогінну воду. Характер комбінованої дії оцінювали за вмістом метгемоглобіну, що визначався за методом Горна. Розрахунок характеру комбінованої дії токсикантів проводили дивізивним методом.

Аналіз отриманих результатів показав, що за умов комбінованої дії нітрату натрію та ацетату свинцю у статевозрілих щурів мав місце ефект потенціювання за змінами концентрації метгемоглобіну, а в інфантильних і старих тварин за досліджуваним показником встановлено незалежну дію токсикантів. Отже, характер комбінованої дії знаходився в залежності від віку тварин, а зростання концентрації метгемоглобіну крові слід вважати пріоритетним показником комбінованої дії нітрату натрію та ацетату свинцю для статевозрілих щурів.

Встановлені особливості комбінованої дії токсикантів слід враховувати при розробці профілактичних заходів щодо запобігання токсичного впливу нітратів та сполук свинцю у віковому аспекті.

Перспективними є дослідження щодо виявлення механізму та маркерів комбінованої дії сполук свинцю та нітратів у віковому аспекті.

Обговорюються спільні та інтимні механізми розвитку метгемоглобінемії при отруєнні сполуками свинцю та нітратами.