• Authors: O.V. Velchinska, I.V. Nizhenkovska, V.V. Vilchinska, O.I. Nizhenkovskiy, N.E. Chumak
  • Authors: O.V. Velchinska, I.V. Nizhenkovska, N.I. Sharikina, V.V. Vilchinska
  • Authors: I.V. Nizhenkovska, O.I. Nizhenkovskiy, K.Yu. Filipova, N.E. Chumak
  • UDC 577.352.38: [547.82 + 547.853] :543.4
  • Authors: N.I. Sharikina, T.I. Grigor'eva, I.G. Kudryavtseva, O.O. Khavych, G.M. Oliynik, S.I. Pendelyuk, K.V. Grigor'eva
  • Authors: A.S. Yagupova, I.V. Nizhenkovska, O.V. Velchinska, T.A. Kulikova, Yu.P. Shamray, V.P. Narokha, N.E. Chumak
  • UDC 577.352.38: [547.82 + 547.853] :543.4
  • Authors: Ye.A. Bahlii, N.M. Nedopytanska, V.S. Lisovska, O.V. Reshavska
  • UDC 616-006:615.9