SYNTHESIS AND TOXICITY STUDIES OF NEW DERIVATIVES OF 2-MERKAPTOANILINE

  • Authors: O.V. Velchinska, I.V. Nizhenkovska, V.V. Vilchinska, O.I. Nizhenkovskiy, N.E. Chumak
Download attachments:

Вельчинська О.В., Ніженковська І.В., Вільчинська В.В., Ніженковський О.І., *Чумак Н.Є.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ;
*Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України, Київ

Робота присвячена синтезу нових біологічно активних сукцинімідів на основі N-заміщених малеїнімідів та 2-меркаптоаніліну, який використовувався у якості сіркувмістного синтону; дослідженню їх токсичності і біологічної активності.

Мета даної роботи полягає в хімічній модифікації молекул N-заміщених малеїнімідів з подальшим вивченням біологічної активності їх нових синтезованих похідних, а саме: після конструювання потенційно активних структур розроблено нові препаративні методи синтезу оригінальних гетероциклів на основі N-заміщених малеїнімідів та 2-меркаптоаніліну, досліджена токсичність синтезованих сполук. Реакція N-заміщеного малеїніміду з 2-меркаптоаніліном є типовим прикладом нуклеофільного приєднання по подвійному зв'язку.

Шляхом взаємодії 2-меркаптоаніліну з N-заміщеними малеїнімідами у молярному співвідношенні 1:1 синтезовано оригінальні N-заміщені сукциніміди I, ІІ. Реакції проводилися у системі розчинників (бензол-піридин) при температурі 60-80°С та перемішуванні реакційної суміші 1-5 годин з обробкою продуктів реакції розчином етилового спирту у воді (1:1) та безводним бензолом (схема).

Схема

де R = -m-CF3Ph (I), -p-N(CH3)2Ph (II)

Для визначення середньотоксичної дози ЛД50 синтезованих сполук I, ІІ використовували експрес-метод В.Б. Прозоровського. Критерієм оцінки токсичності сполук I, ІІ вважався відсоток загибелі лабораторних тварин (білі нелінійні миші-самці вагою 22,0±2,0г). Експерименти показали, що сполуки I, ІІ відносяться до малотоксичних сполук, значення ЛД50 для них становить 2000 мг/кг, 2025 мг/кг, відповідно.

При дослідженні протисудомної активності сполук I, ІІ критерієм оцінки вважався відсоток гальмування судомних ефектів у лабораторних тварин після введення коразолу. Встановлено, що сполуки I, ІІ не проявляють протисудомної активності та вираженого потенціюючого ефекту на судомну дію коразолу. Однак, під час проведення біологічного скринінгу для сполук I, ІІ виявлено бактерійну та фунгіцидну види активності.