STRUCTURAL-FUNCTIONAL CHANGES IN INTESTINES OF RATS UNDER EXPOSURE OF CYTOSTATICS WITH DERIVATIVE ACTION DYHIDROPIROLU, 5-FLUOROURACIL AND THEIR COMBINATIONS

  • Authors: G.M. Kuznietsova
Download attachments:

Кузнєцова Г.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Проблема пошуку ефективних і малотоксичних протипухлинних препаратів є особливо гострою. Часто саме висока частота і тяжкість побічних ефектів з боку активно проліферуючих тканин є визначальною при виборі хіміотерапії та значною мірою впливає на її ефективність. Тому дослідження впливу потенційно протипухлинних препаратів на мітотично активні нормальні тканини є актуальним.

Було досліджено вплив нового цитостатика похідного дигідропіролу (1,4-заміщений 5-аміно-1,2-дигідропірол-3-он), далі Д1 (доза 2,3 мг/кг на добу, що за умов повного всмоктування створює концентрацію в крові 10-4М) (патент № 22204 UA від 25.04.2007) на слизову оболонку кишечника щурів in vivo протягом 7 і 27 тиж., і зроблено його порівняння з ефектами відомого антинеопластичного препарату 5-фторурацил (5-ФУ) (доза 45 мг/кг на тиж.) при дії протягом 7 тиж. За тих же умов було вивчено вплив комбінації Д1 і 5-ФУ. Для гістологічного аналізу використовувались постійні препарати порожньої, ободової і прямої кишок, забарвлені гематоксилін-еозин-оранжем.

Показано, що 5-ФУ спричиняє порушення капілярного кровотоку, лімфодренажу, запальний процес у слизовій оболонці всіх відділів кишечника, пригнічує функціональну активність епітеліоцитів порожньої та ободової кишок, фізіологічне відновлення клітин слизової оболонки ободової кишки, функцію слизовиділення у прямій кишці.

Д1 при дії протягом 7 тиж. дещо порушує капілярний крово- і лімфотік у стромі слизової оболонки всіх відділів кишечника, але значно менш виражено порівняно з 5-ФУ. Морфологічних змін, які б свідчили про пошкоджуючий вплив Д1 на епітеліоцити слизової оболонки всіх відділів кишечника, не спостерігається, в той же час компенсаторно-пристосувальні реакції слизової оболонки мають більш вражений характер порівняно з групою 5-ФУ.

Вплив Д1 на капілярний крово- і лімфотік слизової оболонки кишечника при дії протягом 27 тиж. і 7 тиж. є подібним. Д1 при 27-тижневому впливу пригнічує функціональну активність слизової оболонки порожньої і прямої кишки та фізіологічне відновлення епітелію ободової кишки без порушення його функцій. Спостережувані морфологічні зміни свідчать також про активізацію компенсаторних процесів у слизовій оболонці тонкої і прямої кишок.

Д1 і 5-ФУ при дії їх комбінації (7 тиж.) викликають реакції з боку кровоносних і лімфатичних капілярів та досліджуваних клітинних популяцій, подібні до таких у групі 5-ФУ. При цьому в порожній кишці морфологічні зміни слизової оболонки свідчать про деяке нівелювання токсичного впливу 5-ФУ, тоді як у прямій кишці пошкоджуючі ефекти даних речовин на абсорбційні епітеліоцити та келихоподібні клітини сумуються.

Таким чином Д1 при дії протягом 27 тиж. спричиняє більший негативний вплив на досліджувані клітинні популяції, порівняно з дією протягом 7 тиж. Але в обох випадках дана сполука є менш токсичною для слизової оболонки кишечника порівняно з 5-ФУ. При дії комбінації Д1 і 5-ФУ у порожній кишці Д1 дещо нівелює пошкоджуючий вплив 5-ФУ, тоді як у товстому кишечнику домінують ефекти останнього.

Таким чином Д1 є менш токсичним для слизової оболонки кишечника щурів порівняно з 5-ФУ, і може бути рекомендованим для подальших досліджень як потенційний протипухлинний препарат.