Protocol of care for acute poisoning (continuation, part 4)

  • Authors: L.І. Vlasyk, N.A. Voloshina, M.A. Georgiants, I.P. Grebnyak, T.M. Dumenko, N.V. Kokshareva, A.M. Kolesnikov, A.M. Morozov, M.A. Mokhort, S.M. Nedashkivskyy, G.I. Pasternak, M.G. Prodanchuk, I.V. Savin, N.N. Seredynska, A.V. Stepanenko, I.M. Trakhtenberg, O.Yu. Fedorenko, V.I. Cherniy, B.S. Sheyman
  • UDC: 615.9:615.099
Download attachments:

Л.І. Власик, Н.О. Волошина, М.А. Георгіянц, І.П. Гребняк, Т.М. Думенко, Н.В. Кокшарьова, А.М. Колесніков, А.М. Морозов, М.А. Мохорт, С.М. Недашківський, Г.І. Пастернак, М.Г. Проданчук, І.В. Савін, Н.М. Серединська, А.В. Степаненко, І.М. Трахтенберг, О.Ю. Федоренко, В.І. Черній, Б.С. Шейман.

Міністерство охорони здоров'я України; Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя МОЗ України; Інститут медицини праці АМН України; ДонМУ ім. М.Горького МОЗ України; Державний фармакологічний центр МОЗ України; Центральний формулярний Комітет МОЗ України; Інституту медико-біологічних проблем МОЗ України; Інститут фармакології і токсикології АМН України; ХМАПО МОЗ України; ДМУ м. Луганськ МОЗ України; НМУ імені О.О.Богомольця МОЗ України; НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України. Київ-Донецьк-Харків-Луганськ

SUMMARY. Are expound in the Part IV of Protocols of Medical aid renderig in cases of acute poisoning.
Key words: acute poisoning, therapy, rauge of poisoning, syndrome.

ЗАХОДИ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

ЗАХОДИ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

 

ДОДАТКИ

Додаток 1

Речовини, що використовуються для інактивації отрути в шлунку

Додаток 2

Хімічні речовини, що використовуються для введення в шлунок в ролі антидотів

Додаток 3

Показання до операції водного навантаження з форсованим діурезом (ФД) та діалізної терапії в залежності від характеру отрути

Додаток 4

Деякі токсини і лікарські препарати, які ефективно можуть бути видалені з кров'яного русла методом діалізу

Додаток 6

Ефективність методів детоксикації у залежності від агента, що спричинив отруєння

 

Додаток 7

Перелік речовин, які ефективно видаляються з кров'яного русла методом гемосорбції

Додаток 8

Основні антидоти при лікуванні гострих екзогенних отруєнь

 

Додаток 9

Перелік фармакологічних препаратів, застосування яких може бути рекомендовано за умов їх реєстрації в Україні

Додаток 10

Обсяги рідини, що використовуються для санації шлунково-кишкового тракту

Болюсні обсяги рідини, що застосовуються для промивання шлунка

Болюсні обсяги рідини, що застосовуються для очищення кишечнику

 

ЛИТЕРАТУРА

1. Державний формуляр лікарських засобів, перший випуск / [В.Т. Чумак, В.І. Мальцев, А.М. Морозов, В.Д. Парій, А.В. Степаненко] під ред. В.Т.Чумака -[2-е вид.]. — К., МОРИОН, 2009. — 1200 с.

2. Комаров Б.Д. Хирургические методы лечения острых отравлений / Б.Д. Комаров, Е.А. Лужников, И.И. Шиманко / М.: Медицина, 1981. — С. 3-269.

3. Экстракорпоральная детоксикация и гемокоррекция при критических состояниях: сборник трудов IX ежегодного нефрологического семинара / А.Л. Костюченко —СПб., ТНА, 2001. —С. 3-9.

4. Лужников Е.А. Детоксикационная терапия: руководство для врачей —Cерия "Мир медицины" / Е.А. Лужников, Ю.С. Гольдфаб, С.Г.Мусселиус. —СПб.: "Лань", 2000. — 192 с.

5. Перелік лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів: наказ МОЗ України від №897 від 27.12.2006. — К., 2006.

6. Примерный перечень ВОЗ Основных лекарственных средств: (15 перечень, март 2007) [Электронный ресурс] / Режим доступа к док.: http://www.who.who.int/medicines/p ublications/EML15.pdf.

7. Про затвердження першого випуску Державного формуляру лікарських засобів та забезпечення його доступності: наказ МОЗ України від 17.03.2009 № 173. — К., 2009.

8. Федеральное руководство для врачей по использованию лекарственных средств: Вып.2. Формулярная система / [под ред. А. Чучалина, А. Вял-кова А.]. —М., 2006.

9. ATC DDD Index 2008 [Electronic resource] / WHO Collaborating Center for Drug Statistic Methodology. —2008.

10. ATC DDD Index 2009 [Electronic resource] / WHO Collaborating Center for Drug Statistic Methodology. —2009.

11. РВ.Beeson et al., 1979; L.M.Haddad & J.F.Winchester, 1983; H.R.Harter et al., 1979: М.A.Mansell & A.J.Wing, 1983; G.E.Schreiner, 1958; G.W.Thorn et al., 1977.

12. British National Formulary: 57 th Edition [Electronic resource] / Access to the resource: http://bnf.org/bnf/.

13. British National Formulary for children [Electronic resource] / Access to the resource:http://bnfc.org/bnfc/.

14. British National Formulary: 55 th Edition [Electronic resource] / Access to the resource: www.bnf.org.

15. WHO Model Formulary 2008 [Electronic resource] / Access to the resource: http://www.who.int/selec-tion_medicines/list/WMF2008.pdf.

16. WHO Model List of Essential Medicines (revised in March 2007 to produce the 15th Model List) [Electronic resource] / Access to the resource: http://www.who.int/medicines/publications/08_ENGLISH_ind exFINAL_EML15.pdf.

17. WHO Model List of Essential Medicines for Children 1st List, October 2007 [Electronic resource] / Access to the resource: http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/index.html.

18. Poison Index. Micromedex® Healthcare Series, 2008.

 

REFERENCES

1. Derzhavnyj formulyar likars'kykh zasobiv, pershyj vypusk / [V.T. Chumak, V.I. Mal'cev, A.M. Morozov, V.D. Parij, A.V. Stepanenko] pid red. V.T.Chumaka -[2-e vyd.]. — K., MORION, 2009. — 1200 s.

2. Komarov B.D. Khirurgicheskie metody lecheniya ostrykh otravlenij / B.D. Komarov, E.A. Luzhnikov, I.I. Shimanko / M.: Medicina, 1981. — S. 3-269.

3. Ekstrakorporal'naya detoksikaciya i gemokorrekciya pri kriticheskikh sostoyaniyakh: sbornik trudov IX ezhegodnogo nefrologicheskogo seminara / A.L. Kostyuchenko —SPb., TNA, 2001. —S. 3-9.

4. Luzhnikov E.A. Detoksikacionnaya terapiya: rukovodstvo dlya vrachej —Ceriya "Mir mediciny" / E.A. Luzhnikov, Yu.S. Gol'dfab, S.G.Musselius. —SPb.: "Lan'", 2000. — 192 s.

5. Perelik likars'kykh zasobiv, dozvolenykh do zastosuvannya v Ukraini, yaki vidpuskayut'sya bez receptiv z aptek ta ikh strukturnykh pidrozdiliv: nakaz MOZ Ukrainy vid №897 vid 27.12.2006. — K., 2006.

6. Primernyj perechen' VOZ Osnovnykh lekarstvennykh sredstv: (15 perechen', mart 2007) [Elektronnyj resurs] / Rezhim dostupa k dok.: http://www.who.who.int/medicines/p ublications/EML15.pdf.

7. Pro zatverdzhennya pershoho vypusku Derzhavnoho formulyaru likars'kykh zasobiv ta zabezpechennya joho dostupnosti: nakaz MOZ Ukrainy vid 17.03.2009 № 173. — K., 2009.

8. Federal'noe rukovodstvo dlya vrachej po ispol'zovaniyu lekarstvennykh sredstv: Vyp.2. Formulyarnaya sistema / [pod red. A. Chuchalina, A. Vyal-kova A.]. —M., 2006.

9. ATC DDD Index 2008 [Electronic resource] / WHO Collaborating Center for Drug Statistic Methodology. —2008.

10. ATC DDD Index 2009 [Electronic resource] / WHO Collaborating Center for Drug Statistic Methodology. —2009.

11. РВ.Beeson et al., 1979; L.M.Haddad & J.F.Winchester, 1983; H.R.Harter et al., 1979: М.A.Mansell & A.J.Wing, 1983; G.E.Schreiner, 1958; G.W.Thorn et al., 1977.

12. British National Formulary: 57 th Edition [Electronic resource] / Access to the resource: http://bnf.org/bnf/.

13. British National Formulary for children [Electronic resource] / Access to the resource:http://bnfc.org/bnfc/.

14. British National Formulary: 55 th Edition [Electronic resource] / Access to the resource: www.bnf.org.

15. WHO Model Formulary 2008 [Electronic resource] / Access to the resource: http://www.who.int/selec-tion_medicines/list/WMF2008.pdf.

16. WHO Model List of Essential Medicines (revised in March 2007 to produce the 15th Model List) [Electronic resource] / Access to the resource: http://www.who.int/medicines/publications/08_ENGLISH_ind exFINAL_EML15.pdf.

17. WHO Model List of Essential Medicines for Children 1st List, October 2007 [Electronic resource] / Access to the resource: http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/index.html.

18. Poison Index. Micromedex® Healthcare Series, 2008.

Надійшла до редакції 13.07.2010 р.