• Authors: L.A. Ustinova, V.A. Barkevych, N.V. Kurdil, R.M. Shvets, V.I. Saglo, O.A. Yevtodiev
  • UDC 623.459+616-08
  • DOI 10.33273/2663-4570-87-3-30-42
  • Authors: L.A. Ustinova, R.M. Shvets, N.V. Kurdil, V.A. Barkevych, V.I. Saglo, O.A. Yevtodiev
  • UDC 623.459.6/.8+355.587
  • DOI 10.33273/2663-4570-87-3-43-55
  • Authors: S.V. Gunkov, S.I. Reheda
  • UDC 613.84:618.11-006:577.118:612.014.46
  • DOI 10.33273/2663-4570-87-3-56-61
Page 2 of 2