• Authors: L.A. Sakhno, N.A. Parkhomenko, V.V. Sarnatska, L.A. Yushko, E.A. Snezhkova, A.S. Sidorenko, L.M. Korneyeva, V.G. Nikolayev
  • UDC 615.246.2:612.014.466:544.723.212
  • Authors: B.P. Kuzminov, D.D. Ostapiv, T.S. Zazulyak, V.A. Turkina, T.A. Mykitchak, O.I. Grushka
  • UDC 615.015.35:613.6.02:57.084.1
  • Authors: L.V. Sorokina, G.V. Didenko, O.A. Golub, L.I. Stepanova, S.V. Khyzhniak
  • Authors: O.V. Lynchak, V.K. Rybalchenko, N.O. Karpezo, G.V. Ostrovska, O.M. Babuta
Page 2 of 2