• Authors: S.V. Gunkov, S.I. Reheda
 • UDC 613.84:618.11-006:577.118:612.014.46
 • DOI 10.33273/2663-4570-87-3-56-61
 • Authors: G.M. Balan, A.G. Bogomol, P.G. Zhminko, N.M. Bubalo, V.O. Bubalo, A.H. Kudriavtseva, V.A. Babych, T.V. Mymrenko
 • UDC 615.9:546.683
 • DOI 10.33273/2663-4570-2020-88-1-67-78 (english), 10.33273/2663-4570-2020-88-1-79-90 (українська)
 • Authors: O.P. Vasetska
 • UDC 615.9 + 615.015.2 + 661.162.6 + 547.823
 • DOI 10.33273/2663-4570-2020-89-2-5-13
 • Authors: G.M. Balan, A.G. Bogomol, O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko, A.H. Kudriavtseva
 • UDC 615.9:546.683
 • DOI 10.33273/2663-4570-2020-89-2-32-39 (Eng), 10.33273/2663-4570-2020-89-2-40-47 (Ukr)
Page 2 of 2