• Authors: I.V. Nizhenkovska, O.I. Nizhenkovskiy, K.Yu. Filipova, N.E. Chumak
 • UDC 577.352.38: [547.82 + 547.853] :543.4
 • Authors: A.S. Yagupova, I.V. Nizhenkovska, O.V. Velchinska, T.A. Kulikova, Yu.P. Shamray, V.P. Narokha, N.E. Chumak
 • UDC 577.352.38: [547.82 + 547.853] :543.4
 • Authors: Ye.A. Bahlii, N.M. Nedopytanska, V.S. Lisovska, O.V. Reshavska
 • UDC 616-006:615.9
 • Authors: O.M. Filinska, I.V. Kharchuk, S.V. Yablonska, N.O. Karpezo, O.V. Lynchak, M.L. Zinovieva, E.A. Slast'ya, Т.V. Rybalchenko, P.G. Zhminko
 • UDC 615.9; 573.7:57.017.55; 591.111; 591.8
 • Authors: L.I. Kobylinska, D.Ya. Havrylyuk, I.P. Paterega, I.Ya. Kotsyumbas, R.B. Lesyk, R.S. Stoika
 • UDC 615.015.9—615.22
 • Authors: T.V. Sanikidze, D.P. Museridze, I.K. Svanidze, E.V. Didimova, L.G. Gegenava, N.N. Gvinadze
 • UDC 57.017.645;57.04;577.334.611.018
 • Authors: N.M. Dmytrukha, S.P. Luhovsky, О.S. Lagutina
 • UDC 615.9+546.3/616-076:167.23:001.5
Page 2 of 4