• Authors: Ye.A. Bahlii, N.M. Nedopytanska, O.V. Reshavska, V.S. Lisovska
 • UDC 615.9:615.277:616-006
 • Authors: T.F. Kharchenko, S.S. Isaeva, A.M. Stroy, V.M. Levitskaya, O.A. Kharchenko, N.V. Tereschenko, T.V. Yurchenko, S.O. Khomak, T.I. Krugliak
 • UDC 615.9: 678:613.632
 • Authors: L.I. Kobylinska, I.P. Paterega, A.O. Riabtseva, N.Ye. Mitina, A.S. Zaichenko, I.Ya. Kotsyumbas, B.S. Zimenkovsky, R.S. Stoika
 • UDC 615.9:541.64.002.2]:599.323/.324
 • Authors: T.F. Kharchenko, V.M. Levitskaya, S.S. Isaeva, A.M. Stroy, O.A. Kharchenko, T.I. Krugliak, L.E. Patiota
 • UDC 615.9: 678:613.632
 • Authors: M.L. Zinovieva, P.G. Zhminko, O.M. Filinska, I.V. Kharchuk, S.V. Yablonska, N.O. Karpezo, O.V. Lynchak
 • UDC 615.9
 • Authors: Ye.A. Bahlii, N.M. Nedopytanska, V.S. Lisovska, O.V. Reshavska
 • Authors: N.S. Leonenko, O.B. Leonenko, O.V. Demetska, T.Yu. Tkachenko, G.Ya. Grodzyuk
 • Authors: V.F. Shatorna, O.O. Nefedova, V.G. Kaplunenko, I.S. Chekman
Page 3 of 4