• Authors: B.P. Kuzminov, T.S. Zazulyak, O.B. Kuzminov, T.A. Alyokhina, V.A. Turkina, A.A. Breydak
  • Authors: V.І. Zhukov, N.G. Scherban, O.A. Nakonechna, O.V. Zaytseva, A.I. Bezrodna, N.A. Vaschuk, Yu.V. Rezunenko, P.V. Ovetchyn, V.O. Telegin, S.A. Stetsenko
  • Authors: N.M. Nedopytanska, Ye.A. Bahlii, O.V. Reshavska, V.S. Lisovska, L.V. Tkachenko
  • UDC 615.9:616-006.6:632.95
  • DOI 10.33273/2663-4570-2018-84-4-5-18
  • Authors: O.V. Fedchenko, P.G. Zhminko
  • UDC 615.9+615.917+616-07
  • DOI 10.33273/2663-4570-2018-84-4-19-35
  • Authors: Ya.V. Kolianchuk
  • UDC 615.9:632.95:612.6:591.16
  • DOI 10.33273/2663-4570-2018-84-4-36-41
Page 4 of 4