The Catalase Activity in White Rats in the Dynamics of the Isolated and Joined Chromic Inhalation with Nitrogen, Sulfur and Silicon Oxides

  • Authors: V.D. Krushevskiy
  • UDC: 612.112.94+612.084:615.9
Download attachments:

В.Д. Крушевський, к. біол. н.

Український НДІ промислової медицини, м. Кривий Ріг

SUMMARY. It is determined that toxic compounds of free radicals (including hydrogen peroxide) are formed under the exposure of harmful substances. Catalase is of a great importance for neutralization of hydrogen peroxide. So the aim of this study was to evaluate the catalase activity in white rats in the dynamics of the isolated and joined chronic inhalation with some of the most common man-made xenobiotics — nitrogen, sulfur and silicon oxides. In the experiment on 600 non-linear white rats with initial mass 120-130 grams the patterns of catalase activation and deactivation in different biosubstrates of rats depending on quality and dose-exposure properties of the above mentioned irritating factors were identified.
Key word: hydrogen peroxide, catalase, chronic inhalation, nitrogen, sulfur, silicon oxides.

При дії на організм шкідливих речовин утворюються токсичні сполуки вільних радикалів, у тому числі пероксид водню, для нейтралізації якого найважливішу роль відіграє каталаза [1].

Вона локалізується переважно в пероксисомах [2] і забезпечує перебіг двох реакцій: ефективно розщеплює надлишок пероксиду водню в каталазнiй реакції або окислює в присутності пероксидів ряд токсичних сполук у пероксидазнiй реакції. Каталаза — один з перших ферментів, одержаних у чистому вигляді, але механізм її дії ще до кінця не з'ясований, а дані різних авторів відносно її каталітичних властивостей достатньо суперечливі [3].

Функціональні антиоксидантні особливості каталази, її поширення в біологічних об'єктах — причина прискіпливої уваги дослiдникiв до даного ферменту [1]. Тому все частіше проводяться дослідження активності каталази при дії на організм шкідливих факторів як природного, так і антропогенного походження, що викликають в органiзмi патологічні процеси відповідної етiологiї [4, 5].

Метою наших досліджень було визначення активності каталази в організмі білих щурів у динаміці хронічній інгаляційній ізольованій та сполученій дії найбільш поширених антропогенних ксенобіотиків: оксидів азоту, сірки та кремнію.

Матеріали та методи дослідження

Експериментальні дослідження проводилися в умовах, які відтворювалися згідно з діючими нормативними документами і визначеними у відповідних роботах [6-9].

Дослідження проводились на 600 нелінійних білих щурах з початковою масою 120-130 г 3-ї категорії якості.

Тварини підлягали щоденним чотиригодинним хронічним інгаляційним ізольованим і комбінованим діям оксидів азоту, сірчистого ангідриду (5 ГДК) та діоксиду кремнію різної дисперсності (15-20 ГДК), що викликали морфологічно визначений хронічний токсичний, пиловий та токсикопиловий бронхіт [7].

1 серію піддослідних тварин піддавали інгаляційній дії оксидів азоту, 2 серію — сірчистого ангідриду, 3 серію — аморфного діоксиду кремнію, 4 серію — грубодисперсного діоксиду кремнію, 5 серію — аморфного діоксиду кремнію з оксидами азоту, 6 серію — аморфного діоксиду кремнію з сірчистим ангідридом.

Щурів виводили з експерименту декапітацією під легким ефірним наркозом після закінчення 2, 5, 7, 9 і 12 тижневих інгаляційних експозицій, дотримуючись біоетичних правил гуманного поводження з тваринами.

Бронхітогенні гази одержували хімічними реакціями [6, 7] і подавали в експериментальну камеру за допомогою барботації. Контроль за концентрацією оксидів азоту і сірки у камері здійснювався фотометрично через кожні 30 хвилин [8, 9].

Вибір та обґрунтування обраних для дослідження антропогенних ксенобіотиків наведені в роботах [6, 7].

Біосубстрати сироватки крові, легень та селезінки готували по [10].

Результати та їх обговорювання

При дво- і п'ятитижневій експозиції в активності каталази сироватки крові достовірних змін не виявлено, наголошується лише на незначному її збільшенні. На сьомому тижні досліду активність каталази достовірно виросла в 1,2–1,3 раза по відношенню до контрольних величин у всіх тварин, що зазнали ізольованої дії оксидів азоту і сірки та сполученої їхньої дії з аморфним гідрофобним діоксидом кремнію (табл. 1). Ізольована дія діоксиду кремнію різної дисперсності при цій експозиції не викликає статистично значущих змін в активності каталази сироватки крові. Найбільші зрушення щодо активності каталази сироватки крові відбуваються при дев'ятитижневій експозиції, де цей показник збільшується в 1,7–1,9 раза відносно контролю.

Таблиця 1

Активність каталази сироватки крові білих щурів у динаміці інгаляційної дії подразнюючих чинників (мкатал на 1 мг білка)

При цьому найбільший негативний антиоксидантний ефект щодо активності каталази в сироватці крові мають сполучені дії оксидів азоту і сірки з аморфним гідрофобним діоксидом кремнію, де збільшення активності каталази згідно з контролем сягає 54,0%.

По закінчені експерименту (12 тижнів) активність каталази в крові тварин достовірно знижується відносно контрольного рівня в середньому у 1,2 раза в усіх дослідних серіях, окрім тварин, які підлягали ізольованій дії діоксиду кремнію різної дисперсності, де цей показник статистично невірогідний.

Активність каталази в легенях білих щурів всіх дослідних серій в динаміці інгаляційної дії подразнюючих чинників характеризується, перш за все, тим, що до дев'ятитижневої експозиції вона збільшується щодо контролю в середньому в 1,04–1,86 раза. Причому, при перших двох експозиціях це збільшення становило в середньому від 1,27 до 1,32 раза відносно контроля. Також мали місце показники більші за контрольні, а саме: 13,6–14,3 мкатал на 1 міліграм білка, але вони стали статистично недостовірні. Отже, спостерігалася також активізація цього ферменту на начальних етапах дії подразнюючих чинників (табл. 2).

Таблиця 2

Активність каталази в легенях білих щурів у динаміці інгаляційної дії подразнюючих чинників (мкатал на 1 мг білка)

Достовірні відмінності по збільшенню активності каталази в легенях дослідних тварин усіх серій щодо контролю починаються з сьомого тижня експерименту. При цій експозиції активність каталази збільшується в середньому в 1,68 раза, ніж у контрольних серіях тварин, різниця становить від 31,1 мкатал на 1 мг білка в шостій серії тварин до 35,6 — в першій серії.

При 9-тижневій експозиції рівень активності каталази в легенях дослідних тварин усіх серій залишається без змін, тобто середня кратність до контролю становить 16,2. Найбільшим збільшенням активності каталази тут вирізняються тварини, які зазнали ізольованої дії оксидів азоту і сірки, а також в комплексі з аморфним діоксидом кремнію.

Після закінчення експерименту активність каталази в легенях різко знижується поза контрольні величини в середньому в 1,69 раза, що, можливо, свідчить про виснаження енергетичних властивостей цього ферменту.

Активність каталази в селезінці білих щурів всіх серій на початку інгаляційної дії подразнюючих чинників (2 тижні) пригнічується на 6,1–11,6%, потім через п'ять тижнів підвищується на 8,9–19,1% (табл. 3).

Таблиця 3

Активність каталази в селезінці білих щурів у динаміці інгаляційної дії подразнюючих чинників (мкатал на 1 мг білка)

З сьомого тижня досліду і до його закінчення зміни в активності каталази селезінки статистично достовірні у тварин всіх серій.

Так, при семитижневій експозиції цей показник збільшується щодо контролю на 12,0–20,7%, а на дев'ятому тижні досліду — на 18,9–43,7%. На сьомому тижні досліду найбільше збільшення активності каталази відбувається у тварин першої і другої серій (у 1,20–1,26 раза відповідно), в шостій — в 1,16 раза, четвертій і п'ятій — в 1,15 раза і в третій — в 1,14 раза, в середньому для всіх серій це збільшення становить 1,18 раза. Отже, при цій експозиції найбільший стимулюючий ефект активності каталази в селезінці мають оксиди азоту і сірки при їх ізольованій дії.

При дев'ятитижневій експозиції спостерігається подальше зростання активності каталази в селезінці всіх дослідних тварин щодо контролю і в середньому цей коефіцієнт складає 1,61, тобто зростає на 26,7% щодо попередньої експозиції.

По закінченні експерименту активність каталази в селезінці статистично достовірно знизилася у тварин 1, 2, 5 і 6 серій. Найбільше зниження цього показника у тварин п'ятої серії 24,8%, потім в шостій — 23,6%, першій і другій — 22,4%. У тварин третьої і четвертої серії також спостерігається зниження активності ка-талази селезінки щодо контролю на 21,1–12,7% відповідно, але ці зміни статистично не достовірні. В середньому зниження цього показника по всіх серіях до закінчення досліду становить 21,2%.

Майже в усіх дослідних серіях тварин відбуваються статистично вірогідні однонаправлені зміни активності каталази як в сироватці крові, так і легенях, селезінці після семитижневої експозиції при ізольованій та сполученій дії подразнюючих чинників (рис.).

Рис. Співвідношення активності каталази в сироватці крові, легенях та селезінці після семи-дев'ятитижневої інгаляційної експозиції подразнюючими чинниками відносно контролю

Так, в сироватці крові середній показник активації каталази відносно контролю за цієї експозиції становить 16,1%, в легенях — 40,4%, а в селезінці — 17,3%; при 9-ти тижневій експозиції — відповідно: 46,5%, 37,9% і 38,3%; по закінченні експерименту (12 тижнів) спостерігається дезактивація ферменту в крові на 17,2%, в легенях — на 40,7%, в селезінці — на 21,4%.

Отже, найбільша активізація каталази відбувається на сьомому — і дев'ятому тижні експерименту при ізольованій та сполученій дії практично всіх досліджених подразнюючих чинників. У подальшому активність каталази значно знижується в усіх досліджених біосубстратах в 1,2–1,7 раза.

Висновки

1. Хронічна інгаляційна дія подразнюючих чинників оксидів азоту, сірки та кремнію на білих щурів як при ізольованому їх впливові, так і сполученому викликає активацію каталази сироватки крові, легень і селезінки до дев'ятого тижня експерименту в середньому на 41% відносно контролю.

2. У подальшому відбувається дезактивація ферменту в усіх досліджених біосубстратах і на дванадцятому тижні експерименту вона сягає в середньому 26,4%, що свідчить про виснаження каталази або часткове руйнування її молекули.

3. У сироватці крові середній показник підвищення активації каталази відносно контролю при семитижневій експозиції становить 16,1%, в легенях — 40,4%, а в селезінці — 17,3%; при 9-ти тижневій експозиції — відповідно: 46,5%, 37,9% і 38,3%; до кінця експерименту (12 тижнів) спостерігається дезактивація ферменту в крові на 17,2%, в легенях — на 40,7%, в селезінці — на 21,4%.

4. Найбільше збільшення активності каталази відбувається на сьомому тижні досліду в легенях як первинній мішені дії подразнюючих чинників і відповідне найбільше виснаження її після закінчення експерименту.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Латышко Н. В. Кинетические и каталитические свойства каталазы Penicillium vitale / Н.В. Латышко, Л.В. Гудкова // Украинский биохимический журнал. — 1996. — т. 68. —№2. — С. 69-73.

2. Mannervik B. Glutathione peroxidase / B. Mannervik // Methods in enzymology. Acad. Press. — 1985. — Vol.113. — P. 490-495.

3. Jacob G. S. Catalase of Neurospora crassa. L. Induction, purification and physical properties / G.S. Jacob, W.H. Orme-Johnson // Biochemistry. — 1979. — Vol.18. — №14. — P. 2967-2975.

4. Гребенюк А. Н. Влияние цистамина на состояние системы глутатиона / А.Н.Гребенюк, А.В. Удинцев // Радиационная биология. Радиоэкология. — 1997. — т.37. — №6. — С. 905-909.

5. Барабой В.А. Биохимические механизмы приобретённой радиорезистентности опухолевой ткани / В.А. Барабой, Ю.Н. Белоконь, В.А. Зинченко // Украинский биохимический журнал. — 1997. — Т.69. — №3. — С.42-47.

6. Пат. 21538А. Україна, А61В 10/00. Спосіб моделювання хронічного токсикопилового бронхіту / Карнаух М. Г., Крушевський В. Д., Луговський С. П., Беднарик О. М.; заявник і патентовласник Криворізький науково-дослідний інститут гігієни праці та профзахворювань. — №95010030; заявл. 02.01.95; опубл. 30.04.98, Бюл. №2.

7. Морфофункціональні зміни в легенях лабораторних тварин у патогенезі експериментального хронічного бронхіту токсичної та пилової етіології / М.Г. Карнаух, В.Д. Крушевський, С.П. Луговський [та ін.] // Гігієна населених місць. — 2003. — Вип. 41. — С.53-58.

8. Методические указания на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе/№1638-77 Утверждены МЗ СССР/18 апреля — 1977г.

9. Методические указания на фотометрическое определение сернистого ангидрида /№ 1642-77 Утверждены МЗ СССР/13 апреля — 1977г.

10. Крушевський В. Д. Розміри циркулюючих імунних комплексів у білих щурів при хронічній інгаляційній дії на них оксидів азоту, сірки та кремнію / В.Д. Крушевський //Современные проблемы токсикологии. — 2004. — №2. — С. 33-35.

 

REFERENCES

1. Latyshko N. V. Kineticheskie i kataliticheskie svojstva katalazy Penicillium vitale / N.V. Latyshko, L.V. Gudkova // Ukrainskij biokhimicheskij zhurnal. — 1996. — t. 68. —№2. — S. 69-73.

2. Mannervik B. Glutathione peroxidase / B. Mannervik // Methods in enzymology. Acad. Press. — 1985. — Vol.113. — P. 490-495.

3. Jacob G. S. Catalase of Neurospora crassa. L. Induction, purification and physical properties / G.S. Jacob, W.H. Orme-Johnson // Biochemistry. — 1979. — Vol.18. — №14. — P. 2967-2975.

4. Grebenyuk A. N. Vliyanie cistamina na sostoyanie sistemy glutationa / A.N.Grebenyuk, A.V. Udincev // Radiacionnaya biologiya. Radioekologiya. — 1997. — t.37. — №6. — S. 905-909.

5. Baraboj V.A. Biokhimicheskie mekhanizmy priobretyonnoj radiorezistentnosti opukholevoj tkani / V.A. Baraboj, Yu.N. Belokon', V.A. Zinchenko // Ukrainskij biokhimicheskij zhurnal. — 1997. — T.69. — №3. — S.42-47.

6. Pat. 21538A. Ukraina, A61V 10/00. Sposib modelyuvannya khronichnoho toksykopylovoho bronkhitu / Karnaukh M. H., Krushevs'kyj V. D., Luhovs'kyj S. P., Bednaryk O. M.; zayavnyk i patentovlasnyk Kryvoriz'kyj naukovo-doslidnyj instytut hihieny praci ta profzakhvoryuvan'. — №95010030; zayavl. 02.01.95; opubl. 30.04.98, Byul. №2.

7. Morfofunkcional'ni zminy v lehenyakh laboratornykh tvaryn u patohenezi eksperymental'noho khronichnoho bronkhitu toksychnoi ta pylovoi etiolohii / M.H. Karnaukh, V.D. Krushevs'kyj, S.P. Luhovs'kyj [ta in.] // Hihiena naselenykh misc'. — 2003. — Vyp. 41. — S.53-58.

8. Metodicheskie ukazaniya na fotometricheskoe opredelenie dvuokisi azota v vozdukhe/№1638-77 Utverzhdeny MZ SSSR/18 aprelya — 1977g.

9. Metodicheskie ukazaniya na fotometricheskoe opredelenie sernistogo angidrida /№ 1642-77 Utverzhdeny MZ SSSR/13 aprelya — 1977g.

10. Krushevs'kyj V. D. Rozmiry cyrkulyuyuchykh imunnykh kompleksiv u bilykh schuriv pry khronichnij inhalyacijnij dii na nykh oksydiv azotu, sirky ta kremniyu / V.D. Krushevs'kyj //Sovremennye problemy toksykolohyy. — 2004. — №2. — S. 33-35.

Надійшла до редакції: 26.08.2010