DESIGN OF EXPERIMENTAL STUDIES IN ORDER TO GROUND HYGIENIC STANDARDS OF PESTICIDES AND AGRICULTURAL CHEMICALS IN WATER OF WATER FACILITIES IN CASE OF THEIR CONSEQUENTIAL IMPACT ON THE BASIS OF ASSESSMENT OF THE CHARACTERISTICS OF THEIR COMBINED ACTION

  • Authors: А.К. Manenko, S.Т. Omelchuk, N.А. Hopyak, О.М. Kolinkovskyy, О.О. Tarasyuk, V.V. Karpenko
Download attachments:

1Маненко А.К., 2Омельчук С.Т., 1Хопяк Н.А., 1Колінковський О.М., 3Тарасюк О.О., 2Карпенко В.В.
1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ,
3НДІ епідеміології і гігієни МОЗ України, Львів

Послідовна дія пестицидів нами розглядається як токсиметрично змінена одночасна комбінована дія тих самих речовин. Основою планування експериментів при послідовній дії пестицидів і агрохімікатів є оцінка ступеня зміни (як правило послаблення) загальної токсичної дії (сукупної токсичності) та її спрямованості у випадку послідовної дії в порівнянні з одночасною дією як вихідної точки диференційованого (за токсичністю та кумулятивністю) токсикометричного аналізу комбінованої дії ксенобіотиків. Розроблена методична схема експериментального вивчення послідовної дії пестицидів та агрохімікатів у гострих, підгострих і хронічних дослідах, ключовим моментом якої є визначення часу максимального накопичення речовини (tmax) у "метаболічних областях" ("критичних органах") для матеріально кумулюючих речовин, або час досягнення максимуму ефектів (ЕТmах) — для функціонально кумулюючих як оптимального критерію уніфікації експерименту в гострих дослідах. Знайдена величина для однієї речовини є відправною точкою для послідовного введення (надходження) наступної. Аналогічно, для визначення порогових концентрацій за впливом пестицидів на органолептичні властивості води при їх ізольованому, одночасному і послідовному діянні визначають ЕС50 по впливу на запах, присмак, забарвлення, утворення плівок, піни, каламутності, а реперними точками при оцінці стабільності пестицидів є величина τ1/2 при природному самоочищенні, яка приймається >15 діб (надзвичайно стабільні); 1-15 діб (стабільні); 1-24 години (малостабільні); < 60 хвилин (нестабільні речовини). При встановленні порогових концентрацій пестицидів і агрохімікатів на процеси самоочищення водних об'єктів, процеси інгібування самоочищення більш небезпечні ніж стимуляція. Тому в першому випадку за порогову приймається концентрація речовини при ізольованому одночасному і послідовному впливі, яка викликає пригнічення БСК на 15% (5,7 доби), а при стимуляції — на 20% (10, 15, 20 доби). При ПКсан/ПКорг >1 дослідження процесів самоочищення повинні вважатись завершеними. При ПКсан/ПКорг <1 необхідні уточнюючі дослідження з вивчення впливу пестицидів і агрохімікатів на динаміку вмісту аміаку, нітритів, нітратів у воді модельних водойм. Кількісна оцінка комбінованої дії в гострих та підгострих дослідах дається на підґрунті лінійних процесів, шляхом вирішення рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом y=ax+b. (b — вільний член) для опису залежності відсотка летальності (y) від дози (x) з наступним аналізом за параметрами токсичності сумішей, як за набором компонентів, так і за кількісними співвідношеннями між ними, з подальшим розрахунком Ккд за еквівалентними дозами та сумою питомих доз компонентів. При цьому встановлюється основний тип комбінованої дії, включаючи абсолютний і відносний антагонізм та потенціювання. Комплексна оцінка кумулятивності сумішей при одночасному і послідовному режимах введення дається з визначенням (за градованими ефектами) Zcum=DL50/Limch i Limcum — верхня довірча межа DE050 є нижньою довірчою межею Limcum. Характер комбінованої дії сумішей за ступенем кумуляції оцінюють як потенціювання, якщо ступінь кумуляції суміші більший або дорівнює ступеню кумуляції найбільш кумулятивного компонента (при зворотніх співвідношеннях — антагонізм, в решті випадків — адитивність). Якщо виявлені потенціювання за токсичністю і ступенем кумуляції сумішей; потенціювання за токсичністю або ступенем кумуляції при адитивності другої складової комбінаційного ефекту; антагонізм за токсичністю та ступенем кумуляції при адитивності (або потенціювання) по другій складовій комбінаційного ефекту, то, відповідно, планування дослідів при послідовному введенні в першому варіанті повинно здійснюватись обов'язково з врахуванням tmax, в другому — доцільним, в третьому — по спрощеній схемі з щоденним чергуванням інгредієнтів. Коли інгредієнти ізоадитивні (однакова токсичність і кумулятивність), то санітарний стандарт встановлюється із застосуванням формули сумаційної токсичності; суміш неізоадитивних речовин повинні регламентуватись як єдине ціле (одна речовина) з експрес-експериментальним обґрунтуванням їх ОДР в воді водойм. Для профілактики забруднення водойм пестицидами і агрохімікатами пропонуємо використовувати екосорбент "Глауконіт природний і модифікований" за ТУ У 02497915-001-2001 як фільтрувальний матеріал фільтрів очищування промислових стічних вод і влаштування інженерних геохімічних бар'єрів — траншеї глибиною 0,5м заповнених 50:50% глауконітом і піском на шляху руху пестицидів і агрохімікатів, що змиваються у водойми (20-30 м від уріза води водоймищ).