CORRECTION OF EXPERIMENTAL MIKROMERCURIALIZM AND STATE OF ORGANS OF NERVOUS SYSTEM AND IMMUNE PROTECTION

  • Authors: Yu.B. Chajkovs'kyj, L.М. Sokurenko, V.І. Lytus
Download attachments:

Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М., Літус В.І.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Проблема забруднення навколишнього середовища такими токсичними речовинами як ртуть та її сполуки є однією з найгостріших для сучасних медицини, гігієни та токсикології. У зв'язку з цим, дослідження, спрямовані на пошук нових засобів індивідуальної профілактики та лікування інтоксикації, спричиненої малими дозами сполук ртуті не втрачають своєї актуальності.

За умов корекції експериментального мікромеркуріалізму препаратами "Унітіол", "Тіотриазолін", "Мілдронат" або "Магне В6" вивчено мікроскопічну та ультрамікроскопічну структуру спинного мозку, спинномозкових вузлів, сідничого нерва, тимусу, селезінки та лімфатичних вузлів білих щурів лінії Вістар. Проведено морфометричний аналіз з наступною статистичною обробкою. Досліди проводили in vivo: короткотривала експозиція — введення хлориду ртуті в дозі 1/100 ЛД50 внутрішньоочеревним шляхом у кількості 10 введень протягом 2 тижнів, довготривала експозиція — введення хлориду ртуті в тій же дозі у кількості 50 введень протягом 10 тижнів. Досліджували також стан імунітету піддослідних тварин: антитілоутворення до інертних антигенів (еритроцити барана), мікробного розчинного білка — протеїну А золотистого стафілокока, вміст клітин з рецепторами до Fc-фрагменту імуноглобулінів, специфічну імунотоксичність, співвідношення різних популяцій лімфоцитів.

За умов експозиції хлоридом ртуті в органах нервової та імунної систем визначено статистично достовірні зміни щільності, відсоткового співвідношення та цитометричних показників клітин. При мікроскопічному та ультрамікроскопічному дослідженнях виявлено клітини та клітинні елементи зі зміненим співвідношенням еу- та гетеро хроматину у ядрі, розширенням перинуклеарного простору, хаотичним розміщенням мітохондрій з різною електронною щільністю матриксу та руйнуванням крист. Зазначені зміни є проявами як токсичних та компенсаторно-адаптаційних змін клітин органів нервової та імунної систем.

Дія препаратів "Унітіол", "Тіотриазолін", "Мілдронат" або "Магне В6" мала запобіжний ефект на токсичні прояви ртуті у вигляді морфометричних та морфологічних змін нейронів, нейроглії та нервових волокон, а також сприяла внутрішньоклітинній регенерації. Спостерігалася кореляція між імунологічними та морфометричними даними. Показано, що використані фармакологічні препарати проявляють імуномодулювальні властивості, які полягають у переважно позитивному векторі впливу — стимуляції лімфоцитоутворення, цитотоксичності, зростанню числа клітин моноцитарного ряду.