INFLUENCE OF THICK EXSTRACT OF FIELD TALABAN ON FUNCTIONAL STATUS OF RATS SPERM

  • Authors: O.V. Andriyanenkov, G.V. Zaychenko, D.V. Lytkin
Download attachments:

Андріяненков О.В., Зайченко Г.В., Литкін Д.В.
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

Актуальність. Важливим критерієм здоров'я нації є показники репродуктивного здоров'я, як у чоловіків, так і у жінок. Наукові публікації останніх років свідчать про зростання питомої ваги чоловічого фактору в депопуляційних процесах. Хронічний простатит та його ускладнення, серед яких провідне місце належить чоловічому безпліддю та еректильній дисфункції, останнім часом стало не стільки медичною, скільки соціальною проблемою. Сучасна терапія хронічних простатитів включає застосування цілого комплексу лікарських засобів. Враховуючи значну кількість побічних ефектів та обмежену здатність синтетичних препаратів ефективно впливати на етіопатогенетичні механізми захворювання постає актуальним питання пошуку нових простатопротекторів серед субстанцій природного походження.

Метою нашого дослідження було вивчення гострої токсичності та дослідження впливу густого екстракту Талабану польового на функціональний стан сперматозоїдів при експериментальному простатиті, який моделювали введенням скипидару. Густий екстракт талабану отримано на кафедрі хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету під керівництвом проф. Кисличенко В.С., експериментальні фармакологічні та токсикологічні дослідження проведені у ЦНДЛ НФаУ (зав. Яковлєва Л.В.).

Матеріали та методи. Досліди проводили на статевозрілих самцях-щурах, масою 320-350 г, вирощених у віварії ЦНДЛ НФаУ. Дослідження гострої токсичності проводили за методичними рекомендаціями ДФЦ МОЗ України. Вивчення простатопротекторної дії густого екстракту талабану (ГЕТ) проводили на моделі скипидарного простатиту. Простатит моделювали двократним ректальним введенням суміші скипидару з димексидом (3:1). ГЕТ вводили у лікувальному режимі з 4-го по 12-ий день експерименту, дозою 100 мг/кг, внутрішньошлунково за допомогою металевого зонду.

Результати та їх обговорення. Вивчення гострої токсичності ГЕТ дозволило встановити ЛД50, яка становила більше 15000 мг/кг та віднести його до практично нетоксичних субстанцій, що відповідає ІV-му класу токсичності за класифікацією Сидорова К.К.

Вивчення фармакологічної активності ГЕТ, дозволило встановити наявність вираженої простатопротекторної дії, про що свідчило зменшення прояву запального процесу (зменшення лейкоцитозу, швидкості осідання еритроцитів, вмісту С-реактивного білка), нормалізації біохімічних показників у крові та біозразках гомогенату передміхурової залози (рівень кислої фосфотази, відновленого глутатіону, дієнових кон'югатів, малонового диальдегіду). Вивчення функціонального стану сперматозоїдів на фоні хронічного запалення дозволило встановити відсутність негативної дії ГЕТ, що підтверджувалося збереженням кількісних, якісних, функціональних та фертильних показників стану сперматозоїдів у тварин.

Висновки. Встановлена ЛД50 дозволяє віднести ГЕТ до практично не токсичних речовин. На моделі скипидарного простатиту 8-ми денне введення ГЕТ не спричиняє негативного впливу на стан сперматозоїдів у щурів.

Отримані експериментальні данні, свідчать про доцільність подальшого вивчення фармакологічної дії ГЕТ, та розробки на його основі нового ефективного та безпечного препарату для лікування хронічного простатиту.