KINETIC DETERMINATION ACETYLCHOLINE OF THE PERHIDROLISIS REACTION

  • Authors: M.E. Blazheevs'kyj, L.S. Kryskiv
Download attachments:

Блажеєвський М.Є., Криськів Л.С.
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

Ацетилхоліну хлорид (АХ) 2-(ацетилокси)-N,N,N-триметилетанаміну хлорид — естер ацетатної кислоти і алкоголю холіну є нейромедіатором і відіграє важливу роль у живому організмі. Його застосовують для фармакологічних досліджень та в медичній практиці як парасимпатоміметичний засіб при спазмах артерій сітківки, при атонії кишківника і сечового міхура та деяких видах тахікардії. Уводять підшкірно та внутрішньом'язово по 0,05-0,1 г.

EPh. та BPh. рекомендує здійснювати кількісне визначення АХ ацидиметрично (зворотнє титрування) в присутності індикатора фенолфталеїну. Також вміст АХ може бути визначений аргентометрично.

Нами запропоновано кількісне визначення АХ виконувати кінетико-спектрофотометричним методом за продуктом спряжених реакцій — пергідролізу та пероксикислотного окиснення 3,3',5,5' тетраметилбензидину (ТМБ): утворена в результаті реакції пергідролізу АХ (реакція з Н2О2) пероксіацетатна кислота (ПАК) реагує з індикаторною речовиною ТМБ з утворенням забарвленого продукту мерихіноїдної структури (λmax = 420 нм, ε = 39000), за світловбиранням якого і здійснюють визначення.

Встановлено, що в інтервалі рН 8,2-8,5 швидкість утворення мерихінону прямо пропорційна концентрації АХ, а початкова стадія реакції — пергідроліз АХ — є лімітуючою стадією всього процесу.

Виявлені кінетичні особливості перебігу реакцій у поєднанні з достатньо високою селективністю індикаторної реакції на ПАК з ТМБ дозволили опрацювати нову методику визначення мікрограмових кількостей АХ у водних розчинах кінетичним методом тангенсів. Рівняння градуювального графіку має вигляд tgα (хв-1) = (9,75±0,66)·102 с, де с — молярна концентрація.

Нижня межа визначуваних концентрацій АХ становить 4,2·10-6 моль/л. При визначенні 4·10-5 АХ RSD=5.27% (n=5, Р=0,95). Перевагами опрацьованої методики, які вигідно відрізняють її від відомих є вища чутливість, простота у виконанні та експресність. Розроблена методика може бути використана під час здійснення хіміко-токсикологічного аналізу біологічного матеріалу на вміст АХ.