IMPROVEMENT OF APPROACHES TO DETECTION OF SAS BY HPLC METHOD

  • Authors: М.М. Turash, L.V. Khrikova, L.E. Todoryuk, L.B. Karaseva
Download attachments:

Тураш Г.О., Хрикова Л.В., Тураш М.М., Тодорюк Л.Є., Карасьова Л.Б.
Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя, відділ медико-екологічних проблем, Чернівці, Україна

Широкий асортимент товарів побутової хімії, в тому числі, миючих засобів провокує все зростаюче використання їх населенням. Це вимагає відповідної організації контролю та пошуку нових високочутливих методів визначення вмісту поверхнево активних речовин (ПАР) в сировині, продукції, модельних розчинах та об'єктах довкілля (водах, забруднених ПАР).

На сьогоднішній день одним з найпоширеніших методів визначення ПАР є фотоколориметричний. Суть методу полягає у взаємодії ПАР з метиленовим блакитним. Сучасна індустрія промислово-органічного синтезу зумовила появу нових груп високомолекулярних ПАР, що відрізняються хімічною будовою, властивостями і не завжди реагують на згаданий метод визначення. Альтернативним до фотоколометричного методу є перспективний метод високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ), який забезпечує високу чутливість, вибірковість, відтворюваність результатів, можливість використання автоматизації та носить об'єктивний характер.

Для вивчення можливості визначення концентрації ПАР в модельних розчинах нами вибрано варіант оберненої фази високоефективної рідинної хроматографії (ОФ ВЕРХ). В якості модельних розчинів використані аніонні та неіоногенні ПАР імпортного виробництва, що входять до складу універсальних миючих засобів, гелів для душу, шампунів, засобів для миття посуду, скла та використовуються в побуті, контактують зі шкірою користувача, поступають у водні об'єкти шляхом скиду стічних вод, забруднених ПАР.

Дослідження модельних розчинів проводили на хроматографічній системі з ультрафіолетовим детектором, насосом високого тиску, інжектором об'ємом петлі 20 мкл., колонкою довжиною 150 мм, наповненої сорбентом С18 (силікагель з розмірами частинок 5 мкм). Серію модельних розчинів відповідних концентрацій готували шляхом розчинення ПАР в рухомій фазі (РФ). В якості рухомої фази використовувалась потрійна суміш метанол/ацетонітрил/вода. В рухому фазу додавали перхлорат натрію та фосфорну кислоту. Додавання перхлорату натрію забезпечує утримання полярних компонентів ПАР внаслідок ефекту висолювання. Зниження рН (підкислення кислотою) дозволяє добитися симетричної форми хроматографічних піків і стабільності часу утримання. Об'ємну швидкість рухомої фази та довжину хвиль для підбирались експериментально. Тривалість аналізу, від моменту введення проби до виходу піків, складає 30 хв.

Збір і оброку даних проводили за допомогою програмного забезпечення Uni Chrom. В результаті досліджень отримані хроматограми з чіткими симетричними піками. На хроматограмах спостерігається залежність площі піків від концентрації досліджуваних розчинів, що дозволяє стверджувати про правильність підібраних умов та доцільності подальшого вивчення визначення ПАР методом ВЕРХ. На підставі отриманих результатів можна прогнозувати можливість використання досліджуваної методики для визначення кількості ПАР у сировині, контролювати концентрацію ПАР в миючому засобі, модельних розчинах, водах забруднених ПАР, у тому числі забарвлених стічних водах.