RISK ANALYSIS OF TOXIC EFFECTS CONCEPT AND ITS PLACE IN THE MODERN UKRAINIAN LEGISLATION IN FIELD OF FOOD SAFETY

  • Authors: M.G. Prodanchuk, S.D. Kolesnyk
Download attachments:

Проданчук М.Г., Колесник С.Д.
Інститут екогігієни і токсикології імені Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ, Україна

Розробка та впровадження нормативів, стандартів та рекомендацій щодо безпечності середовища життєдіяльності людини, в тому числі щодо харчових продуктів, складний і багатоетапний процес. Як вітчизняна так і міжнародна практика провідну роль у цьому процесі відводить науці.

Членство України у Світовій організації торгівлі (СОТ), прагнення до підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом (ЄС) ставлять перед нашою державою ряд завдань щодо реформування системи регулювання економіки загалом, та до окремих її елементів зокрема. Система розробки науково обгрунтованих вимог щодо безпечності харчових продуктів повинна з одного боку забезпечити задекларований в Конституції високий рівень захисту здоров'я громадян від будь-яких ризиків пов'язаних із середовищем життєдіяльності людини, а з іншого боку не створювати перешкод у веденні міжнародної торгівлі. Представлене дослідження стосується лише питань розробки та затвердження вимог та не торкається форм та механізмів державного контролю та нагляду за їх виконанням.

Метою даної роботи було оцінити відповідність існуючої системи розробки та затвердження вимог щодо безпечності харчових продуктів та її відповідність вимогам, які пред'являються до такої системи багатосторонніми торгівельними угодами СОТ, особливо в аспекті застосування системи аналізу ризиків.

Відповідно, завданнями даної роботи були:
1. Вивчення існуючої системи розробки та впровадження вимог щодо безпечності харчових продуктів в Україні;
2. Вивчення правових передумов системи розробки та впровадження вимог щодо безпечності харчових продуктів, у зв'язку з членством Україні в СОТ;
3. Оцінка відповідності існуючої системи до вимог СОТ, у розрізі застосування концепції аналізу ризиків у процесі розробки та впровадження вимог щодо безпечності харчових продуктів в Україні.

Предметом дослідження були існуючі вітчизняні законодавче поле та інституційна система в сфері розробки та впровадження вимог щодо безпечності харчових продуктів та відповідні міжнародні угоди ратьифіковані Україною.

В результаті проведеного аналізу отриманих даних було встановлено наступне:
Враховуючи нову структуру центральних органів виконавчої влади виникли певні протиріччя в системі розробки і затвердження санітарних заходів, які потребують врегулювання.

Принципова схема розподілу функцій щодо розробки і затвердження санітарних заходів в цілому заснована на концепції аналізу ризиків, проте:
• система розробки і затвердження санітарних заходів в Україні, як відповідно до Закону, так і з урахуванням затверджених указами Президента нових положень про центральні органи виконавчої влади, не є досить чіткою і зрозумілою, та не передбачає чіткого розмежування функцій із оцінки та управління ризиками та визначення чіткої відповідальності за розробку та затвердження тих чи інших санітарних заходів тому потребує уточнення;
• система розробки і затвердження санітарних заходів потребує посилення інституційної бази, фінансового та матеріально технічного забезпечення в частині оцінки ризиків з одночасним встановлення чіткої відповідальності за діяльність/бездіяльність в частині затвердження санітарних заходів заснованих на оцінці ризику.