• Authors: V.G. Gerasimova, N.Ye. Dyshinevich, S.S. Svitlyi, L.O. Rudaya, G.V. Golovaschenko, L.M. Veremenko, O.I. Korniets, V.G. Kurdukov
  • UDC 615.9+613.4 [648.18:649.1]
  • Authors: L.B. Bondarenko, S.S. Tanina
  • UDC 615.9:616.36-099
  • Authors: M.G. Prodanchuk, G.M. Balan, O.A. Kharchenko, T.F. Kharchenko, L.I. Povyakel, E.A. Bagley
  • UDC 615.9: 678: 613.632
Page 3 of 3