• Authors: B.O. Tsudzevich, I.V. Kalinin, N.A. Petruk
 • UDC 577.576.546.599
 • Authors: A.M. Grek, O.V. Sakun, V.V. Iksarica, I.A. Belykh, V.A. Baturov
 • UDC 57.042.
 • Authors: O.V. Demetska, O.B. Leonenko, T.Yu. Tkachenko, N.S. Leonenko
 • UDC [(615.9:620.26-181.4):613.155.006.2]:006.013
 • Authors: G.M. Kuznietsova, T.A. Volovnenko, Yu.M. Volovenko, V.K. Rybalchenko
 • UDC 616.018: 612.335+57.044
 • Authors: M.L. Zinovieva, N.O. Karpezo, O.V. Lynchak
 • UDC 615.9; 573.7:57.017.55; 591.111; 591.8
 • Authors: S.V. Prylutska, D.M. Rotko, Yu.I. Prylutskiy, V.K. Rybalchenko
 • UDC 546.26.043
 • Authors: S.M. Drogovoz, V.D. Luk'yanchuk, B.S. Sheyman, A.V. Kononenko
 • UDC 615.015.35:615.218.2
Page 2 of 3